"Rechte" auf Ungarisch


Rechtejobboldal


Beispieltexte mit "Rechte"

extreme Rechteszélsőjobb
soziale Rechteszociális jogok
politische Rechtepolitikai jobboldal
wirtschaftliche Rechtegazdasági jogok
staatsbürgerliche Rechtepolgári jogok
Rechte der Fraunők jogai
Rechte des Kindesgyermek jogai
Rechte der Verteidigungvédelemhez való jog
Rechte anderer ParteienMás felek jogai
Genuss der Rechtejogok élvezete
Anpassung dinglicher RechteDologi jogok egymáshoz igazítása
Rechte und Pflichten der FinanzakteureA pénzügyi szereplők jogai és kötelezettségei
Rechte in Bezug auf die gesetzliche KontrolleA szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok
Rechte aus anderen vertraglichen VereinbarungenEgyéb szerződéses megállapodásokból származó jogok
Rechte und Pflichten in Bezug auf geistiges EigentumA szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
Rechte und Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen.a biztosítási szerződésekből eredő jogok és kötelmek.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Rechte der von der Datenverarbeitung betroffenen PersonenAz érintett jogai
Rechte geistigen Eigentums, für die Unionsanträge gestellt werden könnenAz uniós kérelmek hatálya alá tartozó szellemi tulajdonjogok
Quoten und sonstige RechteKvóták és egyéb jogok
Ansprüche auf besondere RechteKülönleges jogokra való jogosultságok
Kategorie der Quoten oder RechteA kvóta vagy jog kategóriája
die in diesem Abkommen anderweitig festgelegten Rechte.az e megállapodásban meghatározott egyéb jogok.
Beschreibung der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte.Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése.
Informationen an Rechtsinhaber über die Wahrnehmung ihrer RechteA jogosultak tájékoztatása a jogaik kezeléséről
Auf der Grundlage von Repräsentationsvereinbarungen wahrgenommene RechteKépviseleti szerződés alapján kezelt jogok
Sonstige Rechte des KreditnehmersA hitelfelvevő egyéb jogai
Quoten und andere Rechte (Spalte 1)Kvóták és egyéb jogok (1. oszlop)
Die Übertragung der Rechte kann nur erfolgenAz átruházásra kizárólag az alábbiak szerint kerülhet sor:
Diese Rechte müssen gefördert und geachtet werden.E jogokat elő kell mozdítani és tiszteletben kell tartani.
die Rechte verfallen nach Ablauf der Ausübungsfrist.a jogok a gyakorlásukra nyitva álló határidő elteltét követően elévülnek.
Personenbezogene Daten – Rechte natürlicher PersonenSzemélyes adatok – az egyének jogai
die vollständig oder teilweise repräsentierten Rechte unda képviselt jogok vagy azok egy része; valamint

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Rechteckschlauchnégyszög keresztmetszetű tömlő
Menschenrechteemberi jogok
Sonderziehungsrechtekülönleges lehívási jogok
Eurorechteeurópai jobboldal
Patientenrechtebetegjogok
politische Grundrechtepolitikai jogok
Schutz der Grundrechteszabadságok védelme
Charta der Menschenrechteemberi jogi charta
KAPITEL 15 NUTZUNGSRECHTE15. FEJEZET SZERZŐDÉSEK, LÍZINGEK ÉS LICENCEK
Grundsätze für ZugangsrechteA hozzáférési jogokra vonatkozó alapelvek
D senkrechtes RohrD függőleges cső
Aberkennung von Rechtenjogfosztás
Menschenrechte und MinderheitenschutzAZ emberi jogok és a kisebbségek védelme
Anteilsrechte und InvestmentfondsanteileTulajdoni részesedések és befektetési jegyek
Rechte auf der Grundlage der Genehmigung zum Zwecke der SaisonarbeitAz idénymunka-vállalásra vonatkozó jogosítványon alapuló jogok
Rechte auf Anteile an Fonds für Entsorgung, Rekultivierung und UmweltsanierungA leszerelési, a helyreállítási és a környezet-rehabilitációs pénzalapokból származó érdekeltségekre vonatkozó jogok
Rechte auf zugang zu bestehenden kenntnissen und schutzrechten und zu ergebnissenHozzáférési jogok a meglévő ismeretekhez és jogokhoz, valamint az eredményekhez
Rechte, die aus anderen vertraglichen Vereinbarungen resultieren (siehe Paragraph B40);egyéb szerződéses megállapodásokból származó jogok (lásd a B40. bekezdést);
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Rechte, die einem Investor Verfügungsgewalt über ein Beteiligungsunternehmen verleihenJogok, amelyek a befektetőnek hatalmat biztosítanak a befektetést befogadó felett
Rechte an geistigem Eigentum Annahme neuer Rechtsvorschriften im Bereich gewerbliches Eigentum.Szellemi tulajdonjogok Új jogszabályt kell elfogadni az ipari tulajdonról.
Rechte von Rechtsinhabern, die nicht Mitglied der Organisation für die kollektive Rechtewahrnehmung sindAzon jogosultak jogai, akik nem tagjai a közös jogkezelő szervezeteknek
Hoher Kommissar für Menschenrechteaz ENSZ emberi jogi főbiztosa
Bestehende Kenntnisse und SchutzrechteMeglévő információk és jogok
Europäischer Gerichtshof für MenschenrechteEmberi Jogok Európai Bírósága
Agentur der Europäischen Union für Grundrechteaz Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Interamerikanischer Gerichtshof für MenschenrechteAmerika-közi Emberi Jogi Bíróság
Kapitel VI Sicherheitsnormen, Authentifizierung und ZugangsrechteVI. fejezet Biztonsági előírások, hitelesítési és hozzáférési jogosultságok
Zahlungsansprüche im Rahmen der Betriebsprämienregelung, ausgenommen besondere RechteAz egységes támogatási rendszer szerinti kifizetési jogosultságok a különleges jogok kivételével
Zugangsrechte für die NutzungA hasznosítást szolgáló hozzáférési jogok
Zugangsrechte für die DurchführungA megvalósítást szolgáló hozzáférési jogok
Nutzungsrechte an natürlichen RessourcenTermészeti erőforrások használatára vonatkozó engedélyek
B14 Verfügungsgewalt entsteht aus Rechten.A hatalom jogokból ered.
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)Monetáris arany és különleges lehívási jogok (F.1)
Beschädigung durch nicht sachgerechten Transport!Szakszerűtlen szállítás esetén a csomagok megrongálódhatnak!
Anteilsrechte und Investmentfondsanteile, davon: InvestmentfondsanteileTulajdoni részesedések és befektetési jegyek/egységek, ebből: befektetési jegyek