"Rechnung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Rechnungszámolás

Beispieltexte mit "Rechnung"

Rechnung über den Kauf der Zwischenerzeugnisse;a félig feldolgozott termékek vásárlását igazoló számlák;
Sie trägt dabei internationalen Standards Rechnung.E technikai standardok kidolgozása során az EBH nemzetközi standardokat is figyelembe vesz.
Der OPLAN trägt der umfassenden Lagebeurteilung Rechnung.A műveleti terv figyelembe veszi az átfogó helyzetfelmérés eredményét.
Interne Alpha-Schätzungen tragen der Granularität von Portfolios Rechnung.A belső alfa-számításoknak figyelembe kell venniük a portfóliók granularitását.
Die Kommission trägt dieser Stellungnahme bei ihrer Überprüfung Rechnung.Ezen észrevételeket a Bizottság a felülvizsgálat során kellő súllyal figyelembe veszi.
Anzugeben ist die Rechnungsnummer der für die Waren ausgestellten Rechnung.Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát.
die Institute tragen der Illiquidität von Aktiva geringerer Qualität Rechnung.Az intézményeknek figyelembe kell venniük az alacsonyabb minősítésű eszközök illikviditását.
Die Zusammensetzung der Bezugskraftstoffe trägt der extremen Veränderlichkeit von Sλ Rechnung.A referencia-tüzelőanyagok összetétele az Sλ lehetséges szélső értékeit tükrözi.
Tätigkeiten für Rechnung Dritter;harmadik felek nevében végzett tevékenységek;
Ihren Gutachten wird Rechnung getragen.A tanácsadó testületek által megfogalmazott tanácsokat figyelembe kell venni.
den Verbraucherinteressen Rechnung tragen;figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit;
Gesamtbetrag der Rechnung des HandelslaborsA kereskedelmi célú laboratóriumtól kapott számla összege összesen
Änderungen bei qualitativen Daten Rechnung zu tragen,kvalitatív adatban bekövetkezett változás jelzése;
Diesen Entwicklungen muss die Verordnung Rechnung tragen.Ezeket a fejleményeket a rendeletnek is indokolt figyelembe vennie.
Ausdrücklich in Rechnung gestellte und sonstige FinanzdienstleistungenKülön felszámított és más pénzügyi szolgáltatások

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Verrechnungsabkommenklíringmegállapodás
Kostenrechnungköltségszámítás
Rechnungsabschlussvégső elszámolás
Rechnungsprüfungellenőrzés
Umrechnungskursátváltási arányok
regionale Gesamtrechnungregionális számlák
wissenschaftliche Berechnungtudományos számítás
Europäischer RechnungshofEurópai Számvevőszék
öffentliches Rechnungswesenállami számvitel
betriebliches Rechnungswesenvállalati számvitel
volkswirtschaftliche Gesamtrechnungennemzeti számlák
Rechnungsprüfung und RechnungsannahmeAz elszámolások vizsgálata és elfogadása
Rechnungsführung und BestandsverzeichnisseSzámvitel és vagyonleltár
Berechnung der Tragkrafta teherbírás kiszámítása
Berechnung der Festigkeitena szilárdsági értékek kiszámítása
Gesamtrechnung des Agrarsektorsmezőgazdasági számlák
Anrechnungsmethoden für DerivateSzármaztatott termékekre alkalmazandó átváltási módszerek
Stellungnahme Europäischer Rechnungshofa Számvevőszék véleménye
Rechnungs- abschluss - BuchführungSzámlaelszámolás - pénzügyi záróelszámolás
Rechnungsführung gemäß Titel IX;könyvvezetés a IX. címmel összhangban;
Rechnungslegung, -prüfung und -annahmeAz elszámolások elkészítése, vizsgálata és elfogadása
Rechnungsführung für Einnahmen und AusgabemittelA bevételek és az előirányzatok számvitele
Rechnungslegungsvorschriften für statistische MeldungenSzámviteli szabályok a statisztikai adatszolgáltatás alkalmazásában
Rechnungsführungsprinzipien, -vorschriften und -methoden;számviteli elvek, szabályok és módszerek;
Rechnungen und Veränderungen der Lagerbestände bei Verbrauchsgütern;a fogyasztási cikkek számlái és készletének vagy leltárának változásai;
MwSt-System mit teilweiser AnrechnungRészleges kiegyenlítési rendszer
Datum der Ausstellung der HandelsrechnungA kereskedelmi számla kiállításának napja
Landwirtschaft — Landwirtschaftliche GesamtrechnungMezőgazdaság – mezőgazdasági számlák
Mitglied des Rechnungshofs (EU)a Számvevőszék tagja (EU)
Berechnung des maximalen AbgabensatzesA járulék felső határának kiszámítása
Berechnung der regionalen Grundflächen;a regionális bázisterület számítását;
Berechnung der verwalteten VermögenswerteSZAKASZ A kezelt eszközök kiszámítása
Auf Analysen basierende BerechnungsfaktorenElemzésen alapuló számítási tényezők
Berechnung der bremsspezifischen EmissionenA munkára vonatkoztatott fajlagos kibocsátások kiszámítása
Berechnung der endgültigen PrüfergebnisseA végső vizsgálati eredmények kiszámítása