"Politik" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Politikpolitika

Beispieltexte mit "Politik"

öffentliche Politikközpolitika
internationale Politiknemzetközi ügyek
Politik der Zusammenarbeitegyüttműködési politika
Politik im audiovisuellen Bereichaudiovizuális politika
Politik der chinesischen RegierungA kínai kormányzati politika megléte
Politik der Union zur Bekämpfung der Verbreitung leichter WaffenUniós politika a kézi lőfegyverek terjedésének megakadályozására
EU-Politik - nationale Politikuniós politika–nemzeti politika
Instrument für Analyse und PolitikAz elemzések és a politikák kialakításának kerete
Die Ratingagenturen begründen in diesem Fall ihre diesbezügliche Politik.A hitelminősítő intézet megindokolja a választott megoldást.
das Partnerland verfolgt eine auf Stabilität ausgerichtete makroökonomische Politik.a partnerország a stabilitást előtérbe helyező makrogazdasági politikákat hajt végre.
Verbesserung der Einbeziehung von Umwelt- und Klimabelangen sowie Kohärenz der Politik.a környezetvédelmi- és az éghajlat-politika integrációjának és a szakpolitikák koherenciájának növelése.
die effektive Ausführungsrate der Haushaltsausgaben für die entsprechende Maßnahme oder Politik.a kérdéses intézkedésnek vagy politikának megfelelő működési kiadások költségvetési eredménykimutatása.
Vorbereitende Maßnahme — Europäische Union-Asien — Integration der Konzeption und der Durchführung von PolitikElőkészítő intézkedés – Európai Unió–Ázsia – A politika és a gyakorlat integrációja
Ausweitung der Politik auf PrivatbankenA politika kiterjesztése magánbankokra
fordert die EIB nachdrücklich auf, diese Politik umzusetzen;sürgeti az EBB-t, hogy hajtsa végre e politikát;
Einhaltung der Politik und des Rechts der Europäischen UnionAz uniós szakpolitikáknak és az uniós jognak való megfelelés
Beschreibung der Politik für die Meldung von Ratings von TochterunternehmenA leányvállalatok minősítésével kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó politika leírása.
Formulierung und Umsetzung einer Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums.Ki kell dolgozni egy vidékfejlesztési politikát, és meg kell kezdeni annak végrehajtását.
Beschreibung der Politik der Ratingagentur für beauftragte und unbeauftragte Ratings.A hitelminősítő intézet megbízáson alapuló és megbízás nélküli minősítésekre vonatkozó politikáinak leírása.
Maschinelle Übersetzungen sind ein wesentliches Element der Politik der Europäischen Union.A gépi fordítások az Európai Unió politikájának kulcsfontosságú részét képezik.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Agrarpolitikagrárpolitika
Ernährungspolitikélelmiszer-politika
Bankpolitikbankpolitika
Haushaltspolitikköltségvetési politika
Handelspolitikkereskedelempolitika
nationale Agrarpolitiknemzeti agrárpolitika
regionale Agrarpolitikregionális agrárpolitika
Gemeinsame Agrarpolitikközös agrárpolitika
gemeinsame Handelspolitikközös kereskedelempolitika
gemeinsame Fischereipolitikközös halászati politika
Geld- und Kreditpolitikmonetáris politika
Risikomanagementziele und -politikKockázatkezelési célkitűzések és szabályok
Industriepolitik der EUuniós iparpolitika
Forschungspolitik der EUuniós kutatáspolitika
Annäherung der Politikenpolitikák közelítése
Beschäftigungspolitik der EUuniós foglalkoztatáspolitika
Beschreibung der Dividendenpolitik.Az osztalékpolitika ismertetése.
Politikbereiche im Überblick vorgesehen ist.A szakpolitikai területek áttekintése” című közleményében (a továbbiakban: az Európa 2020 költségvetéséről szóló bizottsági közlemény) említett szervezeti kommunikáció keretében jelentőséggel bírnak a KAP számára.
G. Entwicklung der KMU-PolitikG. Kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika kidolgozása
Anpassung der Mittel für die KohäsionspolitikA kohéziós politika keretösszegeinek kiigazítása
Zweck und Grundsätze der RückforderungspolitikA visszafizettetési politika célja és elvei
Allgemeine Bestimmungen der Gemeinsamen AgrarpolitikA közös agrárpolitikára vonatkozó általános rendelkezések
Kurzüberblick über die bisherige RückforderungspolitikA visszafizettetési politika rövid története
LEBENSMITTELSICHERHEIT SOWIE VETERINÄR- UND PFLANZENSCHUTZPOLITIKÉLELMISZER-BIZTONSÁG, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI POLITIKA
In geteilter Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen zur integrierten MeerespolitikA megosztott irányítással finanszírozott integrált tengerpolitikát érintő intézkedések
Abkommen über die Sozialpolitik (EU)szociálpolitikai megállapodás (EU)
eine Beschreibung der Revisionspolitik,A felülvizsgálati politika leírása.
Forschung und andere interne PolitikbereicheKutatás és egyéb belső politikák
Anzahl neuer Initiativen und Politikergebnisse.az új kezdeményezések és szakpolitikai eredmények száma.
Berichterstattung über Politiken und MaßnahmenJelentéstétel a szakpolitikákról és intézkedésekről
Generaldirektion Interne Politikbereiche (GD IPOL)Belső Politikák Főigazgatósága (DG IPOL)
Schwerpunktbereiche des Teilprogramms "Klimapolitik"Az Éghajlat-politika alprogram kiemelt területei


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System