"Methan" auf Ungarisch


Methanmetán


Beispieltexte mit "Methan"

Methan und Propan (Position 2711);metán vagy propán (2711 vtsz.);
Vorkommen von Methan und anderen flüchtigen organischen Verbindungen im Wasser;metán és más illékony szerves vegyületek jelenléte a vízben;
Weitgehend aus Methan und Kohlendioxid bestehendes Gas, das durch anaerobe Verstoffwechselung von Biomasse gebildet wird.Elsősorban a biomassza anaerob feltárása során keletkező metánból és szén-dioxidból álló gáz.
Umweltmaßnahmen zur Verringerung und/oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen (einschließlich Behandlung und Speicherung von Methan und Kompostierung)Az üvegházhatású gázokkibocsátásának csökkentésére és/vagy elkerülésére irányuló környezetvédelmi intézkedések (ideértve a metángáz kezelését és tárolását és a komposztálást)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Methanolmetanol
Trichlormethantriklórmetán
Masse der NichtmethankohlenwasserstoffeNem-metán szénhidrogének tömege
Methanol: höchstens 50 mg/kgMetanol: Legfeljebb 50 mg/kg
Methanol mit höchstens 0,5 % Wassergehalt.Legfeljebb 0,5%-os víztartalmú metanol.
Methanol höchstens 0,1 % in der DispersionLegfeljebb 0,1 % metanol a diszperzióban
Technische Daten der Bezugskraftstoffe für Erdgas oder BiomethanA földgáz vagy biometán referencia-tüzelőanyagok műszaki adatai
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

bei Erdgas (NG) und Biomethan,földgáz és biometán esetében: CH4;
für Erdgas (NG) und Biomethan,földgáz és biometán esetében,
des Methans, Ethans oder Propans (H-FCKW)Metánból, etánból vagy propából (HCFC-k)
Eine 2N-Lösung von Kaliumhydroxid in Methanol.2 N metanolos kálium-hidroxid-oldat.
entweder Ottokraftstoff (E5) oder Erdgas/Biomethan,benzin (E5) vagy földgáz/biometán;
bei Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor für Erdgas/Biomethan:földgáz-/biometán-üzemű, szikragyújtású motorral felszerelt járművek esetében:
Bromchlordifluormethan, Bromtrifluormethan oder Dibromtetrafluorethan enthaltendBrómklór-difluor-metánokat, bróm-trifluor-metánokat vagy dibróm-tetrafluor-etánokat tartalmazó