"Medium" auf Ungarisch


Mediummédium


Beispieltexte mit "Medium"

abgekühltes Mediumlehűlt a közeg
verschmutztes Mediumszennyezett a közeg
Ein Maß der Konzentration einer bestimmten Komponente in einem bestimmten Medium.Adott összetevő adott közegben való koncentrációjának mérése.
Eine Maßeinheit für die Konzentration einer bestimmten Komponente in einem bestimmten Medium.Adott összetevő adott közegben való koncentrációjának mértékegysége.
Zugabe von neuem Medium und cytoB;friss közeget és citoB-t adunk hozzá;
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Andere Anstrichfarben und Lacke, in einem wässrigen Medium dispergiert oder gelöstMás festék, lakk, vizes közegben diszpergálva vagy oldva
Es ist stets darauf zu achten, dass das Schmiermittel mit dem Medium verträglich ist.Mindig ügyelni kell arra, hogy kenőanyag kompatibilis legyen a közeggel.
National Outline for the Medium and Long-term Science and Technology Development (2006 — 2020), Abschnitt III, Kapitel 1.A közép- és hosszú távú technológiai fejlesztésről szóló nemzeti tervezet (2006–2020), III. szakasz, 1. fejezet.
Bei diesem Nachweisverfahren wird ein halbfestes Medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis medium, MSRV) als alleiniges selektives Anreicherungsmedium verwendet.Az említett kimutatási módszer során félszilárd közeget (módosított félszilárd Rappaport-Vassiladis közeg, MSRV) használnak egységes szelektív dúsító közegként.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Massenmediumtömegmédia
Speichermediumadatrögzítő
lokales Massenmediumhelyi média
privates Massenmediummagánmédia
kommerzielles Massenmediumkereskedelmi média
beschriebenes Speichermediumfelvétel
Energiequelle und WärmeträgermediumEnergiaforrás és hőelosztó közeg
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Ein Druckausgleich des Mediums findet statt.Végbemegy a közeg nyomásának kiegyenlítése.
Das Medium, in dem die Konzentration gemessen wird.Az a közeg, amelyben a koncentrációt mérik.
Art des umweltbedingten Gesundheitsmediums (MediaTypeValue)Egészségre gyakorolt környezeti hatás közege típus (MediaTypeValue)
Schnittstelle des Speichermediums, Organisation und BefehleAz adathordozó interfésze, felépítése és parancsai
Art des Mediums des Grundwasserleiters (AquiferMediaTypeValue)Víztartó közegének típusa (AquiferMediaTypeValue)
Grundsätzlich wird das Filtermedium immer geometrisch angeordnet.A szűrőközeg mértanilag meghatározott elrendezéssel rendelkezik.
Werte zur Beschreibung der Eigenschaften des Mediums des Grundwasserleiters.A víztartó közeg jellemzőit leíró értékek.