"Mangel" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

Mangeláruhiány
Mangelhiányosság

Beispieltexte mit "Mangel"

Mangel an Arbeitskräftenmunkaerőhiány
Entflammbarkeit der Kabine, Mangel an Feuerlöscheinrichtungena fülke gyúlékonysága, a tűzoltó eszközök hiánya
Die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 war ein geeignetes Mittel, diesen Mangel zu beheben.A 717/2007/EK rendelet e helyzet javításának megfelelő eszköze volt.
Wird ein Mangel an Aufmerksamkeit festgestellt, sind geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen.Az éberség lankadásának felfedezésekor megfelelő ellenintézkedéseket kell tenni.
In einem solchen Fall darf der Mangel während eines Zeitraums von bis zu drei Jahren fortbestehen.Ilyen esetben a hiányosság legfeljebb három évig tartható fenn.
Die Mängelbeseitigungsmaßnahmen gelten für alle Fahrzeuge, die denselben Mangel aufweisen könnten.A helyreállító intézkedéseket minden olyan járműre alkalmazni kell, amelyeket valószínűleg ugyanaz a hiba érint.
Der Mangel an Arbeitskräften ist weiterhin ein Problem, das jedoch durch die stärkere Zuwanderung gemildert wird.A munkaerőhiány még mindig probléma, bár enyhült a megnövekedett bevándorlás révén.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bewegungsmangelmozgáshiány
mangelhafthiányos
Vitaminmangelvitaminhiány
Wassermangelvízhiány
mangelhaftes Produkthibás termék
mangelnde Stabilitäta stabilitás hiánya
Aufgegeben wegen Wassermangel.Vízhiány miatti elhagyás.
Abgase/Sauerstoffmangel am Arbeitsplatzfüstgázok/oxigénhiány a munkahelyen
Mangelnde Bereitschaft zur MitarbeitAz együttműködés hiánya
Mangelnder Zugang zu Rohstoffen und vertikale IntegrationNyersanyaghiány és vertikális integráció
Mangelhaftes Kontrollsystem für die Beihilfefähigkeit der Begünstigtena kedvezményezettek támogathatóságának gyenge ellenőrzési rendszere
Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit und Zugrundelegung der verfügbaren InformationenAz együttműködés hiánya és a rendelkezésre álló tények felhasználása
Mangels Bereitschaft der Parteien zur Mitarbeit wurden keine Kontrollbesuche durchgeführt.Figyelembe véve a felek részéről az együttműködés hiányát, ellenőrző látogatásra nem került sor.
Mangels Mitarbeit muss davon ausgegangen werden, dass auch alle anderen ausführenden Hersteller solche Subventionen in Anspruch nehmen könnten.Együttműködés hiányában azt a következtetést kell levonni, hogy bármely más exportáló gyártó ugyanúgy részesedne az ilyen támogatásokból.
Zwangsgelder bei mangelnder Bereitschaft zur ZusammenarbeitIdőszakos kényszerítő bírság együttműködés hiánya miatt
In Riga bestehen ein Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite.Ugyanakkor Rigában munkaerőhiány van, főleg szakképzett munkásokban.
In Ermangelung neuer Informationen wird diese Beschreibung bestätigt.Új információk hiányában ezt a leírást megerősítik.
Fehlen oder mangelnde Eignung von optischen oder akustischen Warneinrichtungenoptikai vagy akusztikai figyelmeztető berendezések hiánya vagy nem megfelelő alkalmassága
Aufgrund der mangelnden Mitarbeit war ein Vergleich je Warentyp nicht möglich.Az együttműködés hiányából adódóan a terméktípusonkénti összehasonlítást nem lehetett elvégezni.
Gravierender Nahrungsmangel geht in der Union mit erheblicher Lebensmittelverschwendung einher.Az Unióban a súlyos élelmiszerhiánnyal egyidejűleg jelentős élelmiszer-pazarlás tapasztalható.
Aufgrund der mangelnden Mitarbeit konnten die ungenutzten Produktionskapazitäten nicht exakt ermittelt werden.Az együttműködés hiánya miatt a kihasználatlan kapacitás pontos mértékét nem lehetett megállapítani.