"Management" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Managementmenedzsment

Beispieltexte mit "Management"

Management by Objectivesmenedzsmentstratégia
Management und FinanzkontrolleIrányítás és pénzügyi ellenőrzés
Management von WerkstoffkomponentenAz anyagkomponensek kezelése
Management des CCR – Grundsätze, Verfahren und SystemeA partnerkockázat kezelése – Szabályok, eljárások és rendszerek
Management von gelösten Gasen in Wein mittels Membrankontaktorenoldottgáz-kezelés a borban membránkontaktorok alkalmazásával
Management von Vermögenswerten im Rahmen von EntlastungsmaßnahmenAz eszközátvételi intézkedések tárgyát képező eszközök kezelése
Management der Kompetenzen des Personals für die zugewiesenen speziellen Aufgaben;a személyzet konkrét, rábízott feladatra vonatkozó szakértelmének kezelése;
Management von Aufträgen und Kundenbeschwerden sowie Gewährleistung von zeitnahen Korrekturmaßnahmen.a feladatok és az ügyfelek panaszainak kezelése, valamint a haladéktalan helyreállító intézkedések biztosítása.
Management von Humanressourcen vor der Einstellung, während des Arbeitsverhältnisses und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;emberierőforrás-menedzsment a foglalkoztatás előtt, alatt és után;
Back-Office (Group Operations) inkl. Collateral Managementháttérirodai tevékenységek (csoportműveletek), ideértve a biztosítékkezelést;
Das Schiffsmanagement umfasst im Wesentlichen drei Kategorien von Dienstleistungen: Besatzungsmanagement, technisches Management und kommerzielles Management.A hajókezelési szolgáltatások három fő kategóriába sorolhatók: a személyzet kezelése, technikai kezelés és kereskedelmi kezelés.
Innovatives Management & DienstleistungenInnovatív irányítás és szolgáltatások
die Periode, für die das Management Cashflows prognostiziert hat.Azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a vezetés előrejelezte a cash flow-kat.
das Management von gelösten Gasen in Wein mittels Membrankontaktoren.“oldottgáz-kezelés a borban membránkontaktorok alkalmazásával.”
CRM-Schulung (Crew Resource Management — effektives Arbeiten als Besatzung)Személyzeti erőforrás-gazdálkodás tanfolyam (CRM)
Ähnliche Asset Management Aktivitäten, die nicht ausdrücklich erwähnt sind.a fentiekben fel nem sorolt, hasonló vagyonkezelési tevékenységek.
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgan und oberes Management — InteressenkonflikteAz igazgatási, irányító és felügyelő szervek és a vezető állású munkavállalók összeférhetetlensége
Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen für technisches Management und BesatzungsmanagementA technikai kezeléssel és a személyzet kezelésével foglalkozó társaságokra egyaránt vonatkozó támogathatósági feltételek

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Qualitätsmanagementminőségmenedzsment
Managementausbildungvezetőképzés
Managementtechnikmenedzsmenttechnikák
Dokumentenmanagementdokumentumkezelés
Wissensmanagementtudásmenedzsment
wissenschaftliches Risikomanagementtudományos veszélyelemzés
TEIL B: FlugverkehrsmanagementB. RÉSZ: Légiforgalmi szolgáltatás
Risikoprävention und RisikomanagementKockázatmegelőzés és -kezelés
Änderungen am ManagementsystemVáltozások a felügyeleti rendszerben
Datenmanagement und -aufbewahrungAz iratkezelés és adatmegőrzés
Format der RisikomanagementpläneA kockázatkezelési terv formátuma
Gebiete des Küstenzonenmanagementsa tengerparti övezetek kezelésével érintett terület
Akkreditierungsprogramm und ManagementberichtAkkreditálási munkaprogram és vezetői jelentés
Managementdienste für Postversandstellen (Dienste vor und nach dem Versand, wie beispielsweise „Mailroom Management“),postaszolgálat-irányítási szolgáltatások (a feladást megelőző és azt követő szolgáltatások, például a küldeményrendező szolgáltatások),
Ausführung, Lieferung und ProzessmanagementVégrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés
Datenanforderungen für das FischereimanagementA halászati gazdálkodás adatszolgáltatási követelményei
Organisationsstrukturen für das CCR-ManagementA CCR-kezelés szervezeti struktúrája
Normen für Qualitätssicherung und UmweltmanagementMinőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok
Zusätzliche Anforderungen für das BesatzungsmanagementA személyzet kezelésével foglalkozó társaságokra vonatkozó kiegészítő követelmények
Artikel 62: Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement62. cikk: Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok
Artikel 81: Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement81. cikk Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok
Anforderungen an das RisikomanagementsystemA kockázatkezelési rendszerre vonatkozó követelmények
die Entwicklung von Qualitätsmanagementsystemenminőségirányítási rendszerek kialakítása;
die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems,a biztonságirányítási rendszer eredményessége;
Krisenpräventions- und -managementmaßnahmen betreffendválságmegelőzési és -kezelési intézkedések, különös tekintettel a következőkre:
die Einführung interoperabler Verkehrsmanagementsysteme;átjárható forgalomirányítási rendszerek üzembe helyezése;
Berichte über Umweltbetriebsprüfungen und Managementbewertungen;ellenőrzési jelentések és vezetőségi felülvizsgálatok,
Freiberufliche Dienstleistungen und ManagementberatungsberatungsleistungenSzakmai és vezetési tanácsadási szolgáltatások