"Leitlinie" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Leitlinieterelővonal

Beispieltexte mit "Leitlinie"

Diese Dienstleistungen unterliegen nicht dieser Leitlinie.E szolgáltatásokra ez az iránymutatás nem vonatkozik.
Ein ESP legt diese Dienstleistungen im Einzelfall fest, und diese Dienstleistungen unterliegen nicht dieser Leitlinie.Az ESP-k az ilyen szolgáltatásokat esetenként szabályozzák, azokra ez az iránymutatás nem vonatkozik.
Änderungen bestimmter Vorschriften der Leitlinie EZB/2013/4Az EKB/2013/4 iránymutatás egyes rendelkezéseinek módosítása
In einer Leitlinie der EZB zur Neufassung der Leitlinie EZB/2007/9 einzusetzen.Beillesztendő az EKB/2007/9 iránymutatás átdolgozására szolgáló iránymutatásba.
Diese Leitlinie ist an die nationalen Zentralbanken der teilnehmenden Mitgliedstaaten gerichtet.Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei.
Diese Leitlinie ist an die NZBen der Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben, gerichtet.Ennek az iránymutatásnak az eurót bevezető országok NKB-jai a címzettjei.
Die NZBen können über den STC technische Änderungen der Anhänge der vorliegenden Leitlinie vorschlagen.Az NKB-k ezen iránymutatás mellékleteinek technikai módosításaira a statisztikai bizottságon keresztül tehetnek javaslatot.
Diese Lieferverträge erfüllen die in Anhang II dieser Leitlinie enthaltenen gemeinsamen Mindestanforderungen.Ezen árubeszerzési megállapodásoknak meg kell felelniük az ezen iránymutatás II. mellékletében meghatározott közös minimumfeltételeknek.
Die sonstigen in dieser Leitlinie enthaltenen Regeln und Verfahren finden während der Übergangszeit entsprechende Anwendung.Az ezen iránymutatásban meghatározott egyéb szabályokat és eljárásokat az átmeneti időszakban értelemszerűen kell alkalmazni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Leitlinien für UmweltschutzbeihilfenA környezetvédelmi iránymutatás
Gemäß den Impaired-Asset-Leitlinien.Az értékvesztett eszközökről szóló iránymutatással összhangban.
Leitlinien für das Recycling von Schiffen [6]IV.Iránymutatások a hajók hasznosításához [6]IV.
Leitlinien der Kommission zur Anwendung der Wettbewerbsregeln im AgrarbereichBizottsági iránymutatások a versenyszabályoknak a mezőgazdaságra való alkalmazásáról
Leitlinien über den Datenaustausch, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt wurden.Az 1907/2006/EK rendelettel összhangban létrehozott adatmegosztási útmutató.
Leitlinien für die Anwendung der beihilferechtlichen Vorschriften auf staatliche EntlastungsmaßnahmenIránymutatás az állami támogatási szabályok eszközátvételi intézkedésekre történő alkalmazásáról
Leitlinien für die Beurteilung von Forschungseinrichtungen, Forschungsvorschlägen und Zugangseinrichtungen,iránymutatások a kutatási egységek, a kutatási javaslatok és a hozzáférést biztosító létesítmények értékelésére;
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für den Zeitraum 2007-2013 (ABl. C 54 vom 4.3.2006).Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról, HL C 54., 2006.3.4.
Leitlinien der Überwachungsbehörde zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht nach dem gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste.A közösségi keretszabályozás szerint az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgálatok esetében a piacelemzésről és a jelentős piaci erő meghatározásáról szóló hatósági iránymutatások.
Von der OECD verabschiedete Leitlinien:Az OECD által elfogadott iránymutatások:
Ziel und Anwendungsbereich der LeitlinienEzen iránymutatás célja és alkalmazási köre
Status und Weiterentwicklung der LeitlinienAz iránymutatások státusa és a további fejlemények
Angepasste Leitlinien und spezifische BeispieleIgényre szabott útmutatók és egyedi példák
Die folgenden Abschnitte enthalten solche Leitlinien.A következő szakaszok tartalmazzák ezt az iránymutatást.
Vgl. Abschnitt 6 der Regionalbeihilfeleitlinien 1998.Lásd az 1998. évi RAG 6. pontját.
Randnummer 57 der Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen.Lásd a környezetvédelmi támogatásról szóló iránymutatás 57. pontját.