"Kriterium" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Kriteriumkritérium

Beispieltexte mit "Kriterium"

Die Neigung oder Ausrichtung der Zylinder ist kein Kriterium.A hengerek dőlésszöge vagy tájolása nem feltétel;
Die Stellungnahme änderte nichts an den Feststellungen in Bezug auf das erste Kriterium.Az észrevételek azonban az 1. kritériumokkal kapcsolatos megállapításokon nem változtattak.
Ein direkter Zuschuss zur Verringerung der Betriebskosten entspricht eindeutig diesem Kriterium.Ezt a feltételt a működési költségek alóli mentesítést célzó közvetlen támogatás egyértelműen teljesíti.
Dies ist sowohl für die Nutzer als auch für die Anbieter von Anwendungen und Inhalten ein entscheidendes Kriterium.Ez mind a felhasználók, mind pedig az alkalmazásokat és tartalmakat szolgáltatók szempontjából döntő kritériumnak számít.
Sie erfüllen daher Kriterium 3 nicht.Így a harmadik feltételnek sem feleltek meg.
Auf Seite 37, Kriterium 2.2, Buchstabe b:A 37. oldalon, a 2.2. alkritérium b) pontjában:
Mithin kann das Kriterium 1 nicht als erfüllt betrachtet werden.Ennek megfelelően az 1. kritérium nem tekinthető teljesültnek.
Schlussfolgerung in Bezug auf das Kriterium der VorteilsverschaffungAz előnnyel kapcsolatos feltételre vonatkozó következtetés
nach dem Kriterium Direkt- (Erst-) Versicherer oder Rückversicherer;aszerint, hogy közvetlen (elsődleges) biztosítótársaságok vagy viszontbiztosítók,
Bei längeren Busverbindungen wurde das Kriterium der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt [24].Hosszabb autóbuszvonalak esetében arányosítást alkalmaztak [24].
Alleiniges Kriterium für die Gewährung von ERC-Finanzhilfen ist die wissenschaftliche Exzellenz.Az EKT-támogatások odaítélésének egyedüli feltétele a tudományos kiválóság.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Förderkriteriumjogosultsági feltételek
Konvergenzkriteriumkonvergenciakritérium
Die Gewichtung jedes Kriteriums sollte dem jeweiligen Risiko entsprechen.Az egyes kritériumokhoz rendelt súlyoknak arányban kell állniuk a kockázattal.
Berechnung des Kriteriums der Eindrückungsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt tC(t) összenyomódás kiszámítása
Das Brustkorbeindrückungs-Kriterium (ThCC) darf höchstens 50 mm betragen.a mellkas-összenyomási kritérium (ThCC) nem haladhatja meg az 50 mm-t;
Zusätzliches Zulassungskriterium für Commercial Mortgage-backed-SecuritiesAz üzleti ingatlannal fedezett értékpapírokra vonatkozó további elfogadhatósági feltételek
Es ist daher offensichtlich, dass die beiden Ausführer Kriterium 2 nicht erfüllen.Ezért egyértelmű, hogy a második feltételnek nem feleltek meg.
Folglich erfüllten diese Unternehmen oder Unternehmensgruppen das MWB-Kriterium 3 nicht.Ezek a vállalatok, illetve vállalatcsoportok tehát nem feleltek meg a piacgazdasági elbánás harmadik feltételének.
Spezifisches Förderkriterium für Projekte im Rahmen des Teilprogramms „Klimapolitik“Az Éghajlat-politika alprogram keretében finanszírozott projektekre vonatkozó konkrét támogathatósági kritériumok