"Innovation" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Innovationinnováció

Beispieltexte mit "Innovation"

Innovation in KMUInnováció a kkv-knél
Innovation im WeinsektorBorágazati innováció
Forschung und InnovationKutatás, innováció
Unterstützung marktorientierter InnovationA piacorientált innováció támogatása
Innovation im Weinsektor gemäß Artikel 51;borágazati innováció a 51. cikknek megfelelően;
Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer MeeresschätzeA tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innováció
Innovation erfordert verstärkte Anstrengungen der technologieübergreifenden Forschung.Az innováció a technológiákat átfogó fokozott kutatási erőfeszítéseket tesz szükségessé.
Der schnelle Weg zur InnovationA gyorsított innovációt célzó eszköz
Neue Technologien und InnovationÚj technológiák és innováció
Forschung, Entwicklung und InnovationKutatás, fejlesztés és innováció
Talent ist der Schlüssel zur Innovation.A tehetség az innováció egyik alapösszetevője.
Zusammenarbeit im Bereich Forschung und InnovationEgyüttműködés a kutatás és innováció területén
Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich soziale Innovation.a társadalmi innováció területén végrehajtott intézkedések terén elért eredmények;
und weitere Maßnahmen des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.valamint a versenyképességi és innovációs keretprogramban szereplő további intézkedéseket.
Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (EAWI)Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI)
Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Industrieaz innováció és az ipari versenyképesség előmozdítása:
Förderung von Innovation und industrieller Wettbewerbsfähigkeit,az innováció és az ipari versenyképesség előmozdítása;
Förderung der Innovation durch Einsatz von und Investitionen in IKT,az innováció ösztönzése az IKT szélesebb körű bevezetésén és az IKT-beruházáson keresztül;
Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation durcha kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése a következők révén;
der verantwortungsvollen Forschung und Innovation (einschließlich Geschlechtergleichstellung),a nemek tekintetében is felelősségteljes kutatás és innováció;
Förderung von Innovation und industrieller Wettbewerbsfähigkeit (Führende Rolle der Industrie)az innováció és az ipari versenyképesség előmozdítása (ipari vezető szerep)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Innovationsverbreitunginnovációk elterjedése
Forschung und Innovation:Kutatás és innováció:
Forschungs- und Innovationsinfrastruktur.Kutatási és innovációs infrastruktúra.
Emissionsmenge des ÖkoinnovationsfahrzeugsAz ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű CO2-kibocsátása
Innovationen zur Unterstützung der biobasierten Wirtschaft;a bioalapú gazdaságot támogató innováció;
Innovationsanreize durch die gegenseitige Bereicherung mit WissenAz innováció előmozdítása a tudásbázisok termékeny kölcsönhatása révén
Innovationen können die Integration schwächen, wie beispielsweise das Phänomen der digitalen Kluft oder die Arbeitsmarktsegmentierung zeigen.Az innováció negatívan befolyásolhatja az integrációt, amint azt a digitális szakadék vagy a munkaerő-piaci szegmentáció jelensége is jól példázza.
Verknüpfung von Bildung und unternehmerischem Denken mit Forschung und InnovationAz oktatás és a vállalkozói készség integrációja a kutatásba és az innovációba
Horizont 2020 und andere zentral verwaltete Programme der Union in den Bereichen Forschung und InnovationA Horizont 2020 és más központilag irányított uniós programok a kutatás és fejlesztés területén
Grundlagen für den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft durch Öko-InnovationA zöld gazdaság és társadalom felé történő átmenet biztosítása az ökoinnováción keresztül
Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation — Programm für unternehmerische Initiative und InnovationVersenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs program
Code der Ökoinnovation (w3)Az ökoinnovációs technológia kódja (w3)
Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja
Zahl der innovationsaktiven UnternehmenInnovatív vállalkozások száma
Europäisches Innovations- und TechnologieinstitutEurópai Innovációs és Technológiai Intézet
Bewertung von Forschungs- und Innovationsprogrammen;a kutatási és innovációs programok értékelése;
Europäisches Innovations- und Partnerschafts-NetzwerkAz Európai Innovációs Partnerség hálózat
Forschungs- und Innovationsinfrastruktur (öffentlich)Kutatási és innovációs infrastruktúra (állami)