"Datenerhebung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Datenerhebungadatgyűjtés

Beispieltexte mit "Datenerhebung"

Datentyp und DatenerhebungAdattípus és adatgyűjtés
Datenerhebung „auf der Basis von Einzelwertpapiermeldungen“: die Erhebung von Daten, die nach einzelnen Wertpapieren gegliedert sind.„értékpapíronkénti adatgyűjtés”: az egyes értékpapírokra lebontott adatok gyűjtése.
Der Zeitpunkt oder Zeitraum der Aufnahme der Beobachtungen bzw. der Datenerhebung.Az a dátum vagy időszak, amikor a megfigyelésre sor került és az adatokat összegyűjtötték.
Beitrag zu Überwachungs-, Inspektions-, Durchsetzungskosten sowie zu den Kosten der DatenerhebungHozzájárulás az ellenőrzési, felügyeleti, végrehajtási és adatgyűjtési költségekhez
Ende der Datenerhebung (geplante und tatsächliche Zeitpunkte)Az adatgyűjtés vége (tervezett és tényleges időpontok)
Gültige Modelle für die Datenerhebung im Bereich WertpapieranlagenÉrvényes portfólióbefektetési adatgyűjtési módszerek
Unterstützung der Bewertungsprozesse und der Datenerhebung und -verwaltung;az értékelési folyamatokkal, valamint az adatgyűjtéssel és -kezeléssel kapcsolatos támogatás biztosítása;
Gegebenenfalls sollten die Mitgliedstaaten bei der Datenerhebung auch mit Drittländern zusammenarbeiten.Adott esetben a tagállamoknak harmadik országokkal is együtt kell működniük az adatgyűjtés tekintetében.
Stützt sich die Datenerhebung jedoch auf steuerliche und zollrechtliche Verfahren, sind besondere Bestimmungen notwendig.Ha azonban az adatgyűjtés az adó- és vámeljárásokat veszi figyelembe, egyedi szabályok alkalmazása szükséges.
Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission einen Jahresbericht über ihre Datenerhebung übermitteln, der veröffentlicht wird.A tagállamoknak értékelés céljából éves jelentést kell benyújtaniuk a Bizottság számára az adatgyűjtési tevékenységeikről, és a jelentést közzé kell tenni.
Zudem sollten die Mitgliedstaaten untereinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, um ihre Datenerhebung zu koordinieren.A tagállamoknak együtt kell működniük egymással és a Bizottsággal az adatgyűjtési tevékenységek összehangolása során is.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Datenerhebung, Evaluierung und BerichterstattungAz adatok összegyűjtése, értékelés és jelentés
Für die Zwecke dieser Verordnung werden Einheiten, Datenerhebungsmodi und Bezugszeiträume wie folgt definiert:E rendelet alkalmazásában az alábbi egységek, adatgyűjtési módok és tárgyidőszakok alkalmazandók:
Der Datenerhebungsmodus für die Variable auf Haushaltsebene ist die persönliche Befragung des Auskunftgebenden des Haushalts.A háztartási szintű változó esetében az adatgyűjtés módja személyes interjú a háztartást képviselő válaszadóval.
einen Vergleich von Daten und Werten aus verschiedenen operationellen Datenerhebungssystemen, einschließlich gegebenenfalls der folgenden Vergleiche:az üzemeltetési adatok különböző gyűjtési rendszereiből származó adatok és értékek összehasonlítása, adott esetben ideértve a következő összehasonlításokat: