"Datenbank" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Datenbankbanca dati
Datenbankadatbázis

Beispieltexte mit "Datenbank"

Falls JA, Beschreibung der DatenbankHa IGEN, ismertesse az adatbázist.
Einrichtung einer zentralen DatenbankKözponti adatbázis létrehozása
Der Rechnungsführer der Kommission erfasst, ändert oder löscht die Daten in der Datenbank.Az adatbázis adatait a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője viszi be, módosítja, illetve távolítja el.
Die Kommission trifft geeignete technische und organisatorische Vorkehrungen für den zuverlässigen und sicheren Betrieb der zentralen Datenbank.A Bizottság megfelelő technikai és szervezeti szabályokat határoz meg és tart fenn a központi adatbázis megbízható és biztonságos működése érdekében.
Europäische Datenbank für DrogenausgangsstoffeA kábítószer-prekurzorok európai adatbázisa
Die Datenbank muss für die Inspektion des ACC3 verfügbar sein.Az adatbázisnak az ACC3 vizsgálata céljából hozzáférhetőnek kell lennie.
Quelle: Fragebogenantworten, Eurostat, Datenbank zu Artikel 14 Absatz 6.Forrás: kitöltött kérdőívek, Eurostat, az alaprendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján gyűjtött adatok.
Es wird eine Datenbank eingerichtet, die zumindest folgende Angaben enthält:Adatbázist kell létrehozni, amely legalább a következő információkat tartalmazza:
andere steuerbezogene Systeme, insbesondere die Datenbank "Taxes in Europe" (TEDB);egyéb, adózással kapcsolatos rendszerek, különösen az Adók Európában adatbázis (TEDB);
Allerdings können diese Angaben in unserer nationalen Datenbank gespeichert werden.Az azonban előfordulhat, hogy ezeket az adatokat a mi nemzeti adatbázisunkban tároljuk.
Die Druckerei sollte außerdem eine Datenbank mit sämtlichen Nummerierungen anlegen.A nyomdának meg kell őriznie a számozás adatbázisát.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Datenbankverwaltungssystemadatbázis-kezelő rendszer
die elektronische Datenbank;a számítógépes adatbázis;
eine elektronische Datenbank;számítógépes adatbázis;
Artikel 108 Zentrale Ausschlussdatenbank108. cikk A kizárások központi adatbázisa
Mindestanforderungen an die Überwachung der Daten in der Eudravigilance-DatenbankAz Eudravigilance adatbázisban az adatok figyelemmel kísérésével szemben támasztott minimumkövetelmények
Software und Datenbanken [102]Számítógépes szoftverek és adatbázisok [102]
Keine Gegenkontrollen anhand der Tierdatenbank;az állatok adatbázisával kapcsolatos keresztellenőrzések hiánya;
Transparenz, Informationsaustausch, Zugang zu DatenbankenÁtláthatóság, információcsere, adatbázisokhoz való hozzáférés
Aufbau einer unternehmensspezifischen Terminologiedatenbank.vállalatspecifikus terminológia-adatbázis felépítése.
die Kosten für die Abfrage bestimmter externer Datenbanken,egyes külső adatbázisokhoz való hozzáférés költsége,
die Kosten der Abfrage bestimmter externer juristischer Datenbanken.egyes külső jogi adatbázisokhoz való hozzáférés költségei.
Hosting der Unternehmensdatenbank(en) als Cloud-Computing-Dienstleistung;a vállalkozás adatbázisa/adatbázisai tárhelyének felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztüli biztosítása,