"Bewilligung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Bewilligungengedély

Beispieltexte mit "Bewilligung"

Bewilligung für den Betrieb von VerwahrungslagernEngedély átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére
Eine Bewilligung der Zollbehörden ist erforderlich fürVámhatóság engedélye szükséges a következő esetekben:
Für den Betrieb von Verwahrungslagern ist eine Bewilligung der Zollbehörden erforderlich.Átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetéséhez a vámhatóság engedélyére van szükség.
Er übermittelt seinen Beschluss über eine solche Bewilligung umgehend dem Europäischen Parlament.A Tanács az engedélyezésről szóló határozatot haladéktalanul továbbítja az Európai Parlamentnek.
dass die Bewilligungsbehörde über alle Aspekte in Kenntnis gesetzt wird, welche die Bewilligung berühren können.értesíteni kell az engedélyező hivatalt minden olyan tényezőről, amely befolyásolhatja az engedélyezést.
Für die Bewilligung des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:Az engedélyezett gazdálkodó státus megadására vonatkozó kritériumok a következők:
die Bewilligung der Veredelung beeinträchtigt keine wesentlichen Interessen von Herstellern in der Union (wirtschaftliche Voraussetzungen).az uniós termelők alapvető érdekeit nem érintené hátrányosan a feldolgozási eljárásra vonatkozó engedély (gazdasági feltételek).
Für die Bewilligung jährlicher spezifischer Betriebskostenzuschüsse im Rahmen von Partnerschaftsrahmenvereinbarungen gelten die folgenden Kriterien:Az éves támogatások partnerségi keretmegállapodások keretében való odaítélése esetén az alábbi kritériumokat kell alkalmazni:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde:A támogatást odaítélő Hatóság
Muster des Antrags auf Kontingentbewilligung (vgl. Artikel 10 Absatz 1)Kontingensengedély iránti kérelem mintája (vö. e rendelet 10. cikkének (1) bekezdése)
Für den Antrag zuständige Bewilligungsbehörde (Name, Anschrift, Telefonnummer)A kérelemért felelős engedélyező hivatal (név, cím és telefonszám)
In mehreren Tranchen zahlbare Beihilfen werden zum Bewilligungszeitpunkt abgezinst.A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
Die Kontingentbewilligungsanträge sind in der in Anhang II angegebenen Form einzureichen.A kontingensengedélyek iránti kérelmeket a II. mellékletben meghatározott formában kell benyújtani.
Für die Abzinsung wird der zum Bewilligungszeitpunkt geltende Abzinsungssatz zugrunde gelegt.A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.
Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten besteht aus den folgenden Arten von Bewilligungen:Az engedélyezett gazdálkodó státus a következő típusú engedélyeket foglalja magában: