"Beleg" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Belegbizonylat

Beispieltexte mit "Beleg"

Eine Bestätigung des Überweisungsauftrags durch ein Finanzinstitut gilt als hinreichender Beleg.Az átutalási megbízásnak a pénzintézet által kiadott megerősítése megfelelő igazoló iratnak minősül.
Als Beleg für diesen Einwand wurde ein indischer Presseartikel [14] eingereicht.Ezen állítás alátámasztásaként egy indiai újságcikket nyújtottak be [14].
Falls verfügbar, sind als Beleg einschlägige Statistiken aus anderen Quellen beizufügen.Ha rendelkezésre áll, adja meg az egyéb források által készített statisztikákat is a válasz szemléltetésére.
Falls verfügbar, sind als Beleg einschlägige Statistiken aus unabhängigen Quellen beizufügen.Ha rendelkezésre áll, adja meg a független források által készített statisztikákat is a válasz szemléltetésére.
Als Beleg für diesen Standpunkt verweist der Beschwerdeführer auf die für Marktteilnehmer charakteristische umfangreiche Werbung des NAC.Álláspontja alátámasztására a panaszos utal a NAC kiterjedt reklámtevékenységére, amely a piaci szereplőkre jellemző.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

BeleghalterungCímketartó
Belegschaftsaktienmunkavállalói részvénytulajdon
Belegexemplartámpéldány
Gewinnbeteiligung der Belegschaftnyereségrészesedés
Belege für die Feststellung von ForderungenAz esedékessé váló követelések megállapítására szolgáló bizonylatok
Belege, die aufzulisten und dem Antrag beizufügen sind.a kérelemben felsorolandó és ahhoz csatolandó igazoló dokumentumok.
Belegprüfungen sowie gegebenenfalls Vor-Ort-Prüfungen durch die Kommission;a Bizottság által végrehajtott dokumentumalapú ellenőrzések és adott esetben helyszíni ellenőrzések;
Belege, die aufzulisten und dem Antrag (Originale oder beglaubigte Kopien) beizufügen sind;az igazoló dokumentumok, melyeket a kérelemben fel kell sorolni és eredeti példányukat vagy hiteles másolatukat a kérelemhez kell csatolni;
Belege, die aufzulisten und dem Antrag beizufügen sind. (Hinweis: Diese Unterlagen sind als Originale oder beglaubigte Kopien beizufügen).a kérelemben felsorolandó és ahhoz csatolandó igazoló dokumentumok. (Megjegyzés: Ezeknek a dokumentumoknak vagy az eredeti példányát, vagy a hitelesített másolatát kell benyújtani).
Belege über die vollständigen Namen, Postanschriften, Staatsangehörigkeiten und Geburtsdaten der sieben Mitglieder des Bürgerausschusses;a polgári bizottság hét tagjának teljes nevét, postacímét, állampolgárságát és születési idejét igazoló dokumentumok;
die Belege ordnungsgemäß sind;a bizonylatok szabályszerűek;
Bestand permanent belegter Wohnungen.Állandó lakásként használt lakásállomány
Gesamtfläche permanent belegter Wohnungen.Állandó lakásként használt lakások összes alapterülete
Aufbewahrung der Belege beim RechnungsführerA bizonylatok megőrzése a számvitelért felelős tisztviselő által
Fläche permanent belegter Wohnungen, Mio. m2Állandó lakásként használt lakás alapterülete, millió m2
Unterrichtung der Belegschaft und ihrer VertreterTájékoztatás az alkalmazottak és képviselőik részére
Aufbewahrung der Belege bei den AnweisungsbefugtenA bizonylatok megőrzése az engedélyezésre jogosult tisztviselő által