"Aufstellung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Aufstellungtelepítés

Beispieltexte mit "Aufstellung"

Aufstellung des ProgrammsLétrehozás
Aufstellung des Haushaltsplansa költségvetés megállapítása
Aufstellung des HaushaltsplansA költségvetés megállapítása
Aufstellung von InspektionsteamsVizsgálócsoportok felállítása
Aufstellung des Haushaltsplans der EUaz uniós költségvetés elkészítése
Aufstellung des Mikrophons (siehe Anlage 2)A mikrofon elhelyezése (lásd a 2. függeléket)
Aufstellung der hergestellten BordkläranlagenÖsszefoglaló adatok a legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művekről
Aufstellung des Haushaltsplans der UnionseinrichtungAz uniós szerv költségvetésének megállapítása
Aufstellung und Aktualisierung der europäischen ListeA hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének összeállítása és aktualizálása
Aufstellung der hergestellten Bordkläranlagen (Muster)Összefoglaló adatok a legyártott fedélzeti szennyvízkezelő művekről (minta)
Aufstellung der Rechtsakte für die EG-Typgenehmigung von in unbegrenzter Serie hergestellten FahrzeugenA korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok
Name der (des) Verfasser(s) des Umstrukturierungsplans und Zeitpunkt seiner AufstellungA szerkezetátalakítási terv készítő(i) neve(i) és az elkészítésének időpontja.
Die Mitgliedstaaten melden der Kommission unverzüglich jegliche Änderungen dieser Aufstellung.A tagállamok az e listában történő bármilyen változásról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot.
Weinbaukartei und Aufstellung über das ProduktionspotenzialSzőlőkataszter és a termelési potenciálra vonatkozó jegyzék
Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung von PEFCR-RegelnA termékek környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályok létrehozásával kapcsolatos kiegészítő követelmény
eine detaillierte Aufstellung der geltend gemachten Zahlungsrückstände,a követelt hátralékos összegek részletes jegyzéke,
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans ist der mehrjährige Finanzrahmen einzuhalten.A költségvetésnek összhangban kell lennie a többéves pénzügyi kerettel.
außerdem werden die Bilanzierungsvorschriften zur Aufstellung von Konzernabschlüssen dargelegt.meghatározza a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésével kapcsolatos számviteli előírásokat.
außerdem werden die Bilanzierungsvorschriften zur Aufstellung von Konzernabschlüssen dargelegt undmeghatározza a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésével kapcsolatos számviteli előírásokat; valamint
Bei der Aufstellung der Forderungsvorausschätzung überprüft der zuständige Anweisungsbefugte insbesondereA követelésekre vonatkozó becslések elkészítésekor az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő különösen azt ellenőrzi, hogy:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Aufstellung, Aktualisierung und Weiterleitung der Kontaktliste mit Angaben zu allen Mitgliedern des Kollegiums;a kollégiumi tagok kapcsolattartási adatait tartalmazó lista összeállítása, aktualizálása és körbeküldése;
Bescheinigung über die KostenaufstellungPénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás
Die Aufstellungen müssen alle folgenden Angaben enthalten:Az információknak a következő elemeket kell tartalmaznia:
Der Gangschalthebel muss sich in der Leerlaufstellung befinden.A sebességváltó kart üres állásba kell helyezni.
Die Vorlage dieser Aufstellung muss Artikel 16 der Verordnung entsprechen.E leltárt a szóban forgó rendelet 16. cikkével összhangban kell összeállítani.
Dann wird die Drossel schnellstmöglich zurück in die Leerlaufstellung gebracht.Ekkor a fojtószelepet a lehető leggyorsabban vissza kell venni alapjáratra.
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans kein Basisrechtsakt existiert odera költségvetés megállapításakor nincs az érintett fellépésre vonatkozó alap-jogiaktus; vagy
Die zu kontrollierenden Substanzen sollten aus folgender Aufstellung ausgewählt werden:Az ellenőrzés alá vont anyagokat a következő felsorolásból kell kiválasztani:
Nachlässe, Rückvergütungen und Rabatte zu einzelnen Rechnungen und Kostenaufstellungen;az egyedi számlákkal és a költségkimutatásokkal kapcsolatos engedmények, visszatérítések és egyéb levonások;