"Aufhebung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Aufhebunghatályon kívül helyezés

Beispieltexte mit "Aufhebung"

Aufhebung der MittelbindungKötelezettségvállalás visszavonása
Aufhebung von MittelbindungenElőirányzatok visszavonása
Aufhebung wirtschaftlicher Reglementierungendereguláció
Inkrafttreten und AufhebungHatálybalépés és hatályon kívül helyezés
Übergangsbestimmungen und AufhebungÁtmeneti rendelkezések és hatályon kívül helyezés
Aufhebung oder Änderung einer ZulassungAz engedély visszavonása vagy módosítása
Aufhebung der Anerkennung oder VollstreckungAz elismerés vagy végrehajtás felfüggesztése vagy visszavonása
Aufhebung und Änderung geltender RechtsvorschriftenA hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése és módosítása
Aufhebung von Beschlüssen des Ständigen AusschussesÁllandó bizottsági határozatok hatályon kívül helyezése
Aufhebung einer Zulassung auf Antrag des ZulassungsinhabersEngedély visszavonása az engedélyes kérésére
Aufhebung eines im Wesentlichen gleichwertigen GeltungsbereichsA lényegileg egyenértékű alkalmazási kör visszavonása
Aufhebung von Befugnisübertragungen an Finanzakteure und Dienstenthebungen von FinanzakteurenA pénzügyi szereplőknek adott felhatalmazás visszavonása és felmentésük a feladatvégzés alól
Artikel 15 Aufhebung von Mittelbindungen15. cikk Az előirányzatok visszavonása
Artikel 178 Aufhebung von Mittelbindungen178. cikk Előirányzatok visszavonása
Berichtigung oder Aufhebung der BescheinigungA tanúsítvány helyesbítése vagy visszavonása
Ausnahmen von der Aufhebung der MittelbindungKivétel a kötelezettségvállalás visszavonása alól
Über die Aufhebung des Beschlusses über die bedingte GenehmigungA feltételes engedélyezési határozat visszavonásával kapcsolatos észrevételek
Vorbehaltung, Änderung und Aufhebung fakultativer vorbehaltener AngabenA fakultatív fenntartott jelölések fenntartása, módosítása és törlése
In beiden Teilrepubliken: Aufhebung aller diskriminierenden Gesetzesbestimmungen.Mindkét köztársaságban: Módosítani kell a jogi szabályozást valamennyi diszkriminatív rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Aufhebung der noch bestehenden Maßnahmen, die gleiche Wirkung wie mengenmäßige Beschränkungen für Einfuhren aus der EU haben.Az EU területéről származó behozatalt sújtó, a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású visszamaradt intézkedéseket meg kell szüntetni.
die Verfahren zur automatischen Aufhebung;a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó eljárás végrehajtásának feltételei;
Schuldenübernahme, Schuldenaufhebung und einseitige WertberichtigungAdósságok átvállalása, adósságok elengedése és adósságok leírása
Verfahren zur Aufhebung des Beschlusses über die bedingte GenehmigungA feltételes engedélyezési határozat visszavonásával kapcsolatos eljárás
Entscheidungen über die Aufhebung von Entscheidungen über die Stattgabe des Antrags;kérelemnek helyt adó határozatok visszavonásáról szóló határozatok;
Artikel 71 Aufhebung von Befugnisübertragungen an und Dienstenthebungen von Finanzakteuren71. cikk Az engedélyezésre jogosult tisztviselőknek adott felhatalmazás felfüggesztése és visszavonása
Automatische Aufhebung von Mittelbindungen für Programme zur Entwicklung des ländlichen RaumsA kötelezettségvállalás automatikus visszavonása vidékfejlesztési programok esetében
Bei der Berechnung der automatischen Aufhebung von Mittelbindungen werden nicht berücksichtigt:A kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának kiszámításakor az alábbiakat figyelmen kívül kell hagyni: