"Abkommen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Abkommenegyezmény

Beispieltexte mit "Abkommen"

Abkommen (EU)megállapodás (EU)
Abkommen AKP-EUAKCS–EU megállapodás
sektorales Abkommenágazati megállapodás
Schengener AbkommenSchengeni Megállapodás
bilaterales Abkommenkétoldalú megállapodás
multilaterales Abkommentöbboldalú megállapodás
internationales Abkommennemzetközi megállapodás
Abkommen von LoméLoméi Egyezmény
Abkommen von ArushaArushai Egyezmény
Abkommen von JaundeYaoundéi Egyezmény
Vorläufiges Abkommen (EU)ideiglenes megállapodás (EU)
internationales Abkommen UNOUN international covenant
Zwischenstaatliches Abkommen (EU)kormányközi egyezmény (EU)
Abkommen von Lomé II. Loméi Egyezmény
Abkommen von Lomé IIII. Loméi Egyezmény
Abkommen von Lomé IVIV. Loméi Egyezmény
Abkommen von Lomé IIIIII. Loméi Egyezmény
Abkommen von Bretton WoodsBretton Woods-i megállapodás
Abkommen über die Sozialpolitik (EU)szociálpolitikai megállapodás (EU)
Protokoll zu einem Abkommenmegállapodás jegyzőkönyve
Gegenleistung für ein Abkommenmegállapodás pénzügyi ellentételezése
Sie gilt ab dem Tag des Inkrafttretens der Abkommen.Ezt a rendeletet a megállapodások hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
Andere Quellensteuern — Beziehung zu anderen AbkommenEgyéb forrásadók – Kapcsolatok egyéb megállapodásokkal
Dieses Einverständliche Memorandum ergänzt das Abkommen.E szándéknyilatkozat a megállapodást kiegészíti.
Verwaltungsverfahren aufgrund bestehender bilateraler AbkommenA hatályos kétoldalú megállapodásokba foglalt igazgatási eljárások
Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission auch sämtliche nachfolgenden Änderungen des Status dieser Abkommen.A tagállamok a megállapodást érintő valamennyi változásról is értesítik a Bizottságot.
Aushandlung von Abkommen (EU)megállapodásra vonatkozó tárgyalás (EU)
Dem Abkommen unterliegende GüterA megállapodás hatálya alá tartozó tételek
Verhältnis zum Abkommen von 2006Kapcsolat a 2006. évi megállapodással
Das Abkommen sollte genehmigt werden.Helyénvaló az említett megállapodás jóváhagyása.
Das Abkommen sollte genehmigt werden —A megállapodást jóvá kell hagyni,
Dieses Abkommen wird regelmäßig überprüft.Ezt a megállapodást rendszeresen felül kell vizsgálni.
Bedingungen für unter dieses Abkommen fallendes KernmaterialA megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagokra alkalmazandó feltételek

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Rahmenabkommenkeretmegállapodás
Handelsabkommenkereskedelmi megállapodás
Assoziierungsabkommentársulási megállapodás
Verrechnungsabkommenklíringmegállapodás
Ergänzungsabkommengazdasági együttműködési megállapodás
gemischtes Abkommenvegyes megállapodás
institutionelles Abkommenintézményi megállapodás
Europäisches WährungsabkommenEurópai Monetáris Megállapodás
europäisches Assoziierungsabkommeneurópai társulási megállapodás
Handelsabkommen (EU)kereskedelmi megállapodás (EU)
Assoziationsabkommen (EU)társulási megállapodás (EU)
Kooperationsabkommen (EU)együttműködési megállapodás (EU)
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommenstabilizációs és társulási megállapodás
Kündigung eines Abkommensmegállapodás felmondása
Ratifizierung eines Abkommensmegállapodás megerősítése
Verlängerung eines Abkommensmegállapodás megújítása
Unterzeichnung eines Abkommensmegállapodás aláírása
Freihandelsabkommen mit Drittländern;Harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások;
Beziehung zu bilateralen DoppelbesteuerungsabkommenA megállapodás és a kétoldalú, kettős adóztatásról szóló egyezmények viszonya
Konsolidierte Fassung der Anhänge und Protokolle zum EWR-AbkommenAz EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek egységes szerkezetbe foglalt változata
Grundsätze und Ziele von nachhaltigen partnerschaftlichen FischereiabkommenA fenntartható halászati partnerségi megállapodások alapelvei és célkitűzései
Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen für Kino- und Fernsehproduktionen mit dem EWR-AbkommenA mozifilm- és televíziós alkotások támogatási rendszereinek az EGT-megállapodással való összeegyeztethetősége
Von den Mitgliedstaaten zwischen dem 1. Dezember 2009 und dem 9. Januar 2013 unterzeichnete AbkommenA tagállamok által 2009. december 1. és 2013. január 9. között aláírt megállapodások
Unterstützung der Handelspolitik, der Teilnahme an Verhandlungen und der Umsetzung der HandelsabkommenTámogatás a kereskedelempolitika számára, részvétel a tárgyalásokon és a kereskedelmi megállapodások végrehajtása
Forschungseinrichtungen und Innovationsmittler als Empfänger staatlicher Beihilfen im Sinne von Artikel 61 Absatz 1 EWR-AbkommenKutatási szervezetek és innovációs közvetítők, mint az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatás kedvezményezettjei
Für die Zwecke dieses Abkommens:E megállapodás alkalmazásában,
Geografische Ausweitung des AbkommensA megállapodás földrajzi hatálya
Überwachung der Durchführung des Abkommens;felügyeli e megállapodás végrehajtását;
Vereinbarungen zur Durchführung des AbkommensA megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések
Überwachung der Durchführung dieses Abkommens;nyomon követi e megállapodás végrehajtását;
Nachfolgend als „das EWR-Abkommen“ bezeichnet.A továbbiakban: EGT-megállapodás.
Assoziationsabkommen zwischen der Union und DrittstaatenTársulási megállapodások az Unió és harmadik országok között