"zweckmäßig" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
zweckmäßignáležitý

Beispieltexte mit "zweckmäßig"

Es kann zweckmäßig sein, das Formblatt in zwei Teile einzuteilen.Může být užitečné rozdělit formulář do dvou částí.
Es wirkt gegen Pilze und Bakterien und ist insbesondere zweckmäßig zur Begrenzung der Pasteurisierung.Působí proti růstu plísní a bakterií, a zejména je užitečný pro omezení pasterizace.
Die Kommission sollte, falls dies zweckmäßig ist, Vorschläge zur Änderung dieser Vorschriften vorlegen.Tam, kde je to vhodné, by měla Komise předložit návrhy na úpravu těchto předpisů.
Eine CCP verwendet, soweit zweckmäßig und verfügbar, Zentralbankgeld für die Abwicklung ihrer Transaktionen.Ústřední protistrana používá k vypořádání svých obchodů peněžní prostředky centrální banky, je-li jejich využití účelné a jsou-li dostupné.
Der Erweiterte Rat kann auch andere Personen zu seinen Sitzungen einladen, wenn er dies für zweckmäßig hält.Považuje-li to za vhodné, může Generální rada ke svým zasedáním přizvat rovněž další osoby.
Deshalb sollte die Union Vorhaben von gemeinsamem Interesse mit diesen Ländern fördern, wo dies zweckmäßig ist.Unie by proto v případě potřeby měla podporovat projekty společného zájmu s těmito zeměmi.
Informationen, die auf frei zugänglichen Internetseiten und in anderer den Herstellern zweckmäßig erscheinender Form öffentlich bereitzustellen sindInformace určené ke zveřejnění na volně přístupných internetových stránkách a v jakékoli jiné podobě, kterou výrobce uzná za vhodnou

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

zweckmäßige Bodenabfertigungseinrichtungen zu nutzen, um die sichere Abfertigung seiner Flüge zu gewährleisten,používá vhodné zařízení pozemní obsluhy k zajištění bezpečné obsluhy svých letů;
Zweckmäßigerweise ist klarzustellen, dass nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen sollten.Je vhodné ujasnit, že na nehospodářské služby obecného zájmu by se tato směrnice vztahovat neměla.
Es ist zweckmäßig, diesen Ausschuss förmlich einzusetzen.Je vhodné zřídit tento výbor formálně.
Dazu sollte, soweit möglich und zweckmäßig, Budgethilfe eingesetzt werden.Za tímto účelem by měla být v případech, kdy je to proveditelné a vhodné, využívána rozpočtová podpora.
Es ist zweckmäßig, die gleichen Grundsätze in den EU-Zollvorschriften anzuwenden.Je vhodné použít stejné zásady v celních právních předpisech EU.
Die ESMA sollte diese Ersuchen prüfen und gegebenenfalls zweckmäßige Maßnahmen ergreifen.ESMA by měl tyto žádosti posoudit a přijmout veškerá nezbytná opatření.
Sofern keine andere Methode zweckmäßiger ist, ist die Produktionseinheit-Methode anzuwenden.Použije se metoda výkonových odpisů, ledaže je vhodnější jiná metoda.
Baumaterialien, typische Luftdichtheit (qualitativ), Nutzungsmuster (falls zweckmäßig), Alter (falls zweckmäßig).Stavební materiál, typická průvzdušnost (kvalitativní), struktura spotřeby (připadá-li v úvahu), stáří (připadá-li v úvahu).
Soweit zweckmäßig, werden wissenschaftlich untermauerte und gut dokumentierte statistische Schätzmethoden angewendet.V náležitých případech se použijí vědecky podložené a řádně doložené metody statistického odhadu.