"zufrieden" auf Tschechisch


zufriedenspokojený


Beispieltexte mit "zufrieden"

in zufrieden stellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen.mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti.
Beurteilung, ob die Kontrollen in zufrieden stellender Weise durchgeführt wurden.Hodnocení, zda kontroly proběhly uspokojivě.
den Simulatorinhalt des entsprechenden Musterberechtigungslehrgangs zufrieden stellend absolviert hat unduspokojivě absolvuje simulátorovou náplň příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace a

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zufriedenheit am Arbeitsplatzuspokojení z práce
Auf Kundenzufriedenheit wird beim Hersteller sehr viel Wert gelegt.Výrobce klade velký důraz na spokojenost zákazníků.
Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, dann wird das Fahrzeug zurückgewiesen.Pokud jsou výsledky neuspokojivé, vozidlo se odmítne.
die Solvenz jener anderen Anteilseigner oder Gesellschafter ist zufriedenstellend;platební schopnost ostatních akcionářů nebo společníků je uspokojivá;
die ursprünglichen Ziele des Plans zur Zufriedenheit des Mitgliedstaats erreicht wurden.původní cíle plánu byly dosaženy ke spokojenosti členského státu.
Die Gültigkeit der Berechnungsmethode muss für den technischen Dienst zufriedenstellend nachgewiesen werden.Platnost metody výpočtu musí být stanovena podle požadavků technické zkušebny.
Zusätzliche Maßnahmen wurden im Bildungsbereich eingeführt, in dem insgesamt zufriedenstellende Fortschritte erzielt wurden.Další opatření byla přijata v oblasti vzdělávání, kde je pokrok celkově uspokojivý.
Die Fahrzeughersteller und –lieferanten müssen nur bei nichtakkumulierten Verfahren zufriedenstellende Ergebnisse sicherstellen.Výrobci vozidel a dodavatelé musí zaručit vyhovující výsledky jen při postupech zkoušky, které nejsou kumulativní.