"ziehen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ziehentáhnout

Beispieltexte mit "ziehen"

Ziehen Sie den Klemmhebel an.Upínací páku utáhněte.
Ziehen Sie diese Schrauben nicht ganz an.Tyto šrouby nepřitahujte úplně.
Ziehen Sie das Motorkabel aus dem Klemmenkasten.Vytáhněte kabel motoru ze svorkovnice.
Ziehen Sie alle Schraubverbindungen noch einmal nach.Všechny šroubové spoje znovu dotáhněte.
Ziehen Sie dann den Lamellenkorb mit einem Hebezeug nach oben heraus.Pomocí zdvihadla pak vytáhněte lamelový košík směrem nahoru ven.
Ziehen Sie einen Fachmann oder unseren Kundendienst zur Beurteilung bei.Za účelem správného posouzení přizvěte odborníka nebo někoho z našeho oddělení zákaznického servisu.
Ziehen Sie das Ventiloberteil mit einem geeigneten Maulschlüssel fest an.Poté horní díl ventilu utáhněte vhodným otevřeným klíčem.
Aufnahme nach vorne ziehen.Násadku vysuňte směrem dopředu.
WT auf Kippvorrichtung ziehenpřetáhněte NO na naklápěcí přípravek
Anschlussstecker aus der Steckdose ziehenVytáhněte konektor připojovacího kabelu ze zásuvky
WT vom Transferband auf den Kugeltisch ziehenpřetáhněte NO z přepravního pásu na kuličkový stůl
vor dem Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehenpřed otevřením skříně vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky
Injektormodul vorsichtig auf den Transportwagen ziehenModul pro tlakovou zkoušku injektoru opatrně nasuňte na přepravní vozík
Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.Prohřešky mohou mít trestně právní dopad.
Arretierung durch ziehen des Federbolzens lösen.Vytáhněte čep s pružinou, čímž povolíte aretaci.
Elektrische Kontaktierung ziehen (sofern aufgesteckt).Odpojte elektrický kontakt (pokud byl zasunut).
Durch Ziehen am Knebelgriff wird das Ventil angelüftet.Zatažením za oválnou rukojeť se ventil odlehčí.
Handventil nach oben ziehen und nach rechts oder links drehen.Ruční ventil vytáhněte směrem nahoru a otočte doprava nebo doleva.
Filterpatrone oben nach vorne ziehen und vorsichtig aus dem Filtergehäuse nehmenHorní konec filtrační patrony vytáhněte směrem dopředu a opatrně ji vyjměte ze skříňky s filtrem.
Die Institute ziehen alle einschlägigen Datenquellen für Vergleichszwecke heran.Instituce pro porovnání použijí veškeré relevantní zdroje údajů.
Dies kann durch Ausschalten des Hauptschalters und Ziehen des Netzsteckers erfolgen.To se může provést vypnutím hlavního vypínače a vytažením elektrické zástrčky ze sítě.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

abziehenodečíst
anziehenobléci
aufziehenvychovat
ausziehensvléknout
beziehenodbírat
Schraube anziehenutáhněte šroub
Rändelschraube anziehenutáhněte šroub s rýhovanou hlavou
Verriegelung herausziehenvytáhněte aretaci
Ziehen Sie den Motor mit der Motorplatte aus dem Motorkorb heraus.Poté motor s deskou vytáhněte z košíku.
Ziehen sie die letztgenannte Option vor, sind ihre Risiken nicht mehr dem Wettbewerb auf dem Versicherungsmarkt ausgesetzt.Pokud se rozhodnou pro druhou možnost, omezují přístup na pojistný trh, co se týká jejich rizik.
Ziehen Sie den Motor erst dann aus der Motorkammer, wenn die Kammer ausreichend abgestützt oder mit einer Aufhängung versehen ist!Motor nevytahujte z komory dříve, dokud si komoru dostatečně nepodepřete anebo nezajistíte zavěšením!
Alle gelösten Schrauben festziehenUtáhněte všechny povolené šrouby.
Sollwert einstellen und Klemmschraube festziehenNastavte požadovanou hodnotu a utáhněte stavěcí šroub
Schlüssel für Schutztürüberbrückung abziehenvytažení klíčku pro přemostění ochr. dvířek
Laufverhalten überprüfen / ggf. Schrauben anziehenKontrola chodu / příp. dotažení šroubů
Achtung Spannschraube der Kupplung mit 20Nm anziehenPozor, upínací šroub spojky dotáhněte momentem 20 Nm
Lagersicherungsschrauben und Lagerschildschrauben festziehenDotažení pojistných šroubů ložiska a šroubů upevňujících štítek ložiska
Laufverhalten, Glasteller überprüfen; ggf. Schrauben anziehenKontrola chodu, skleněných plošin; příp. dotažení šroubů
Platte nach vorne herausziehen.Desku vysuňte směrem dopředu.
Schrauben mit Drehmoment anziehen.Šrouby dotáhněte utahovacím momentem.
Anschlagplatte nach unten herausziehen.Tahem směrem dolů odmontujte dorazovou desku.
Schrauberplatte nach vorne herausziehen.Desku pod šroubováky vysuňte směrem dopředu.
Gegenmutter durch Rechtsdrehen festziehen.Pojistnou matici utáhněte otáčením doprava.
Durch Herausziehen von Sicherungselementen.vytažením (vypojením) pojistných prvků.
Filterhaltebalken hochziehen und einhängen.Přídržku filtru povytáhněte směrem nahoru a zavěste.