"zentral" auf Tschechisch


zentralústřední


Beispieltexte mit "zentral"

Im zentralen Datenspeichersystem werden Daten über Ratingagenturen erfasst und zentral gespeichert.Centrální archiv shromažďuje údaje týkající se ratingů a centrálně je uchovává.
Horizont 2020 und andere zentral verwaltete Programme der Union in den Bereichen Forschung und InnovationIniciativa Horizont 2020 a další centrálně řízené programy Unie v oblasti výzkumu a inovací
Das Prüfgelände muss aus einer zentral angeordneten Beschleunigungsstrecke bestehen, die von einer im Wesentlichen ebenen Prüffläche umgeben ist.Zkušební místo tvoří středový akcelerační úsek obklopený v zásadě plochým zkušebním prostranstvím.
Sie koordiniert die zentral und dezentral durchgeführten, an die breite Öffentlichkeit gerichteten Informationsmaßnahmen zu den verschiedenen Themen.Koordinuje centrální a decentralizované veřejné informační aktivity o evropské problematice.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zentralverwaltungústřední orgány státní správy
Zentralafrikastřední Afrika
Dezentralisierungdecentralizace
ZentralamerikaStřední Amerika
ZentralportugalStřední Portugalsko
zentraler Großmarktcentrální velkoobchod
Zentralölversorgung aktiv?centr. zás. olejem aktivní?
zentrale Druckluftversorgungcentrální zdroj stlačeného vzduchu
Zentralölversorgung vorhandencentrální zás. olejem existuje
zentralamerikanisches IntegrationssystemIntegrační systém Střední Ameriky
Europäische ZentralbankEvropská centrální banka
Parameter Zentralölversorgungparametr centrální zásobování olejem
Europäisches ZentralbanksystemEvropský systém ústředních bank
Zentralölversorgung Zulauf Eincentrální zás. olejem zapnutí přívodu
Zentralölversorgung Zulauf offencentrální zás. olejem otevř. přívod
Zentralölversorgung Rücklauf Eincentrální zás. olejem zapnutí zpětného toku
Zentrale Prüfölversorgung vorhandencentrální zásobování olejem existuje
Zentralölversorgung Zulauf geschlossencentrální zás. olejem zavř. přívod
die Zentralafrikanische RepublikStředoafrická republika
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Bonitätsstufe des ZentralstaatsStupeň úvěrové kvality, který je přiřazen ústřední vládě
Zulaufventil Zentralölversorgung defektzávada na přívodním ventilu centr. zásobování olejem
Informationsaustausch und ZentralstellenVýměna informací a kontaktní místa
Wirtschaftsgemeinschaft zentralafrikanischer StaatenHospodářské společenství států střední Afriky
Zentraler Online-Zugang zu InformationenCentrální on-line přístup k informacím
Zentralkommission für die RheinschifffahrtÚstřední komise pro plavbu na Rýně
Zentralstaat (S.1311) (freiwillige Aufgliederung)Ústřední vládní instituce (S.1311) (dobrovolné členění)
Zentrale Finanzierungs- und Auftragsvergabestelle.“Ústřední agentura pro financování a uzavírání smluv.“;
Zentralafrikanische Wirtschafts- und WährungsgemeinschaftEkonomické a peněžní společenství střední Afriky
Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche IntegrationStředoamerická banka ekonomické integrace
Zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüros und VerbindungsstellenÚstřední kontaktní orgány pro spotřební daně a kontaktní útvary
Signale von der ZentraleSignály z centrály
Tür der Zentrale öffnen.Otevřete dvířka centrály.
Einrichtung einer zentralen DatenbankZřízení ústřední databáze
Mitglied der Europäischen Zentralbankčlen Evropské centrální banky
Beschluss der Europäischen ZentralbankRozhodnutí Evropské centrální banky
Artikel 108 Zentrale AusschlussdatenbankČlánek 108 Ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů
Stellungnahme der Europäischen Zentralbankstanovisko Evropské centrální banky