"zeitnah" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

zeitnahaktuální

Beispieltexte mit "zeitnah"

Konturen werden häufig und sehr zeitnah gewechselt.Obrysy se mění často a ve velmi krátkých intervalech.
Der Verkauf der übrigen verkaufsfähigen Teilunternehmen soll zeitnah erfolgen [174].Ostatní odprodeje prodejných subjektů jsou naplánovány v blízké budoucnosti [174].
Ein Beschluss hinsichtlich der Auswirkungen dieser Veränderung muss zeitnah gefasst werden.Je nutné včas přijmout rozhodnutí pro řešení účinků této změny.
dass das Luftfahrzeug zeitnah aus dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Betreibers entfernt wird.aby příslušné letadlo bylo včas vymazáno z AOC provozovatele.
In Anbetracht dieser Tatsache muss der Beschluss in Bezug auf die geltenden Verpflichtungen zeitnah gefasst werden.Vzhledem k této skutečnosti je nutné včas přijmout rozhodnutí týkající se platných závazků.
ein Rechnungsführungssystem anzuwenden, das zeitnah genaue, vollständige und sachlich richtige Daten zur Verfügung stellt,používají systém účetnictví, který včas poskytuje přesné, úplné a spolehlivé údaje;
bewertet die von der zuständigen Behörde vorgelegten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen oder fordert zeitnah weitere Erklärungen an;vyhodnotí nápravy a nápravná opatření předložená příslušným úřadem nebo si včas vyžádá další vysvětlení;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

einen echtzeitnahen bilateralen und multilateralen Informationsaustausch;dvoustrannou a mnohostrannou výměnu informací v téměř reálném čase;
Management von Aufträgen und Kundenbeschwerden sowie Gewährleistung von zeitnahen Korrekturmaßnahmen.správa přidělení, reklamací zákazníků a zajištění včasných nápravných opatření.
geeignete Ausrüstung, Feuerlöschmittel und ausreichend Personal für den zeitnahen Einsatz verfügbar ist;bylo k dispozici přiměřené vybavení a látky k hašení požárů a dostatečný počet personálu k včasnému nasazení;
Das Modell trägt den Konditionen und Spezifikationen eines Geschäfts zeitnah, umfassend und vorsichtig Rechnung;model zobrazuje podmínky a specifikace transakcí včasně, kompletně a konzervativně;
Es wendet effiziente Verfahren zur zeitnahen Aufzeichnung an, um Änderungen der aufgezeichneten Informationen zu dokumentieren.K dokumentaci změn zaznamenaných informací používá registr obchodních údajů včasné a účinné evidenční postupy.
Ich werde [Name der zuständigen Behörde] relevante Einzelheiten zeitnah, spätestens jedoch innerhalb von 10 Arbeitstagen mitteilen, fallsPoskytnu [název příslušného orgánu] relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, pokud:
Die zuständigen Behörden erlassen die notwendigen ergänzenden Vorschriften für die zeitnahe Verwaltung und Überwachung der besonderen Versorgungsregelung.Příslušné orgány přijmou doplňující předpisy pro správu a okamžitou kontrolu zvláštních režimů zásobování.