"wer" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
werkdo

Beispieltexte mit "wer"

Wer muss die Anmeldung vornehmen?Kdo musí oznamovat
Wer darf Störungen am Prüfstand beheben?Kdo je oprávněn odstraňovat poruchy zkušební stolice?
Wer darf Störungen an der Maschine beheben?Kdo smí odstraňovat poruchy, které se na stroji objeví?
Wer sind die potenziellen Beihilfeempfänger?Kdo jsou potenciální příjemci podpory?
Wer darf Störungen an der Prüfanlage beheben?Kdo smí odstraňovat poruchy zkušebního zařízení?
wer die betreffende Verpflichtung zu erfüllen hatte,každá osoba, která měla splnit danou povinnost;
Wer ist Beihilfeempfänger? (gegebenenfalls sind mehrere Kästchen anzukreuzen)Kdo je příjemcem režimu (zaškrtněte prosím jednu nebo případně více odpovědí):
Als Vertragsbediensteter darf nur eingestellt werden, werSmluvní zaměstnanec může být přijat do pracovního poměru pouze tehdy, pokud:
Gibt an, wer das Rating abgibtDefinuje, kdo rating vydává.
Wenn ja, in der Spalte ‚Anmerkungen‘ bitte angeben, wer diese Stellen sind.Pokud ano, upřesněte tyto subjekty ve sloupci pro poznámky
Im Fall einer mutmaßlichen Beihilferegelung - wer kommt für eine Förderung in Frage?Kdo je způsobilý pro údajnou podporu v případě režimu podpory?
Auch sollte falls möglich angegeben werden, wo der Schaden aufgetreten ist, bzw. wer den Schaden verursacht hat.Kromě toho by mělo být pokud možno uvedeno, kde ke škodě došlo popř. kdo ji zavinil.
Anhand einer der folgenden Kennziffern ist anzugeben, wer für die Veranlassung der ersten Beförderung verantwortlich ist:Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:
Aus diesen Mitteln dürfen ungeachtet der Frage, wer von der Aktion begünstigt wird, keine Verwaltungsausgaben finanziert werden.Bez ohledu na příjemce pomoci není povoleno proplácení žádných administrativních výdajů podle tohoto bodu.
Der Anwender muss ein Wartungstagebuch führen, in dem aufgelistet ist, wann die Wartung durchgeführt wurde, wer sie durchgeführt hat und welche Arbeiten ausgeführt wurden.Uživatel musí vést deník údržby, ve kterém je uvedeno, kdy byla údržba provedena, kdo ji provedl a které práce byly vykonány.