"weiterhin" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

weiterhinnadále

Beispieltexte mit "weiterhin"

Weiterhin werden die nicht benötigten Geräte entfernt.Odstraněny budou dále také všechny nepotřebné přístroje.
Weiterhin ist der Taststößel des Wegmesssystems auf Leichtgängigkeit zu prüfen.Dále je třeba zkontrolovat lehký chod dotykové tyčky snímače dráhy pohybu.
Weiterhin ist der Wegaufnehmer des Wegmesssystems auf Leichtgängigkeit zu prüfen.Dále je třeba zkontrolovat lehký chod snímače dráhy v systému měření dráhy pohybu.
Weiterhin gibt es einen Schmutzölbehälter in welchen das Tropföl von der Tischplatte geleitet wird.Zařízení je dále vybaveno také nádobou na znečištěný olej, do níž se odvádí olej skapávající na desku stolu.
Weiterhin sind zwei Druckluft-Schnellkupplungen zum Ausblasen des Railmoduls nach der Prüfung vorgesehen.Dále jsou k dispozici dvě tlakovzdušné rychlospojky k profouknutí modulu sběrného potrubí po skončení zkoušky.
Weiterhin Gewährleistung des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen innerhalb Bosnien und Herzegowinas.Pokračovat v zajištění volného pohybu zboží a služeb v rámci Bosny a Hercegoviny.
Weiterhin gibt es noch immer deutliche regionale Ungleichgewichte zwischen den östlichen und den westlichen Landesteilen.Přetrvávají značné regionální nerovnosti mezi východní a západní částí země.
Für im Jahr 2012 untersuchte Proben gilt sie jedoch weiterhin.Dále se však použije na vzorky testované v roce 2012.
Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung geltenden Entscheidungen gelten weiterhin.Rozhodnutí platná v okamžiku vstoupení tohoto nařízení v platnost platí i nadále.
Diese Vorschriften sollten daher weiterhin gelten.Tato pravidla by tedy měla platit i nadále.
Schweißen ist mit Einschränkungen weiterhin möglich.Svařování je možné s určitými omezeními.
Das LIFE-Programm sollte diese Rolle auch weiterhin spielen.Program LIFE by měl tuto úlohu plnit i nadále.
Diese Maßnahmen sollten weiterhin in Unionsrecht umgesetzt werden.Tato opatření by se měla nadále provádět v právu Unie.
Die Website wird weiterhin von einem elektronischen Newsletter begleitet.Internetové stránky budou i nadále doprovázeny elektronickým věstníkem.
Alle Polizeikräfte unterstehen weiterhin der jeweiligen nationalen Behörde.Všichni policejní úředníci zůstávají plně podřízeni velení příslušného vnitrostátního orgánu.
Das Produktivitätsniveau, insbesondere die Stundenproduktivität, ist weiterhin relativ niedrig.Úroveň produktivity, zejména ve vyjádření na hodinu práce, je i nadále poměrně nízká.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Weiterhin empfehlen wir die Maschine / Anlage einmal pro Jahr von einem unsere Monteure überprüfen zu lassen.Dále doporučujeme stroj / zařízení nechat zkontrolovat jednou ročně našimi montéry.
Weiterhin kam das Gremium zu dem Schluss, dass Boden und Sedimente natürliche Reservoire für Dioxine und PCB bilden.Dále výbor dospěl k závěru, že půda a sedimenty jsou přirozenými zásobárnami dioxinů a PCB.
Weiterhin besteht die Möglichkeit alle weiteren Folgefehler in der Alarmliste in der Reihenfolge ihres Auftretens nachzulesen.Systém nabízí také tabulku poplašných hlášení se všemi závadami řazenými podle výskytu.
Weiterhin werden die einzelnen Prüfschritte mit ihren Prüfgrößen und deren Status und Werten sowie Zeitangaben gespeichert.Dále se sem ukládají také jednotlivé zkušební kroky se zkoušenými veličinami a jejich stavem, hodnotami a časovými údaji.
Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, daß der Inhalt der Betriebsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.Kromě toho je provozovatel povinen zabezpečit, že obsah návodu k použití bude personálem dobře a kompletně pochopen.
Weiterhin sollten einige Elemente, die derzeit in der Satzung enthalten sind, stattdessen in die Übereinkunft aufgenommen werden.Některé prvky obsažené v současné době ve stanovách by navíc měly být namísto toho upravovány úmluvou.
Weiterhin wird eine History- Verwaltung der abgespeicherten Daten unterstützt, so dass zuvor gespeicherte Daten anhand eines Zeitstempels wieder rekonstruiert werden können.Podporována je také správa historie uložených dat, což umožňuje rekonstruovat dříve uložená data na základě časového razítka.
Mitte 2008 war Jim’ale weiterhin Betreiber der Investors Group.V polovině roku 2008 Jim'ale nadále provozoval Investors Group.
prüfen, ob die Anwendung der Maßnahme weiterhin erforderlich ist.ověřit, zda je zachování opatření nutné.
Der Experte muss weiterhin die Voraussetzungen für eine Abordnung erfüllen;národní odborníci musí i nadále splňovat podmínky pro přidělení;
Dennoch liegt die Gesamtbeschäftigungsquote weiterhin unter dem EU-15-Schnitt.Celková míra zaměstnanosti však zaostává za průměrem EU 15.
Die EFTA-Staaten sind jedoch berechtigt, solche Beihilfen weiterhin anzumelden.Státy ESVO však mohou takovouto podporu oznamovat.
Deshalb ist dieses Programm nach Auffassung der Kommission weiterhin anfechtbar.Tento program je proto nadále shledán napadnutelným.
Diese niedrigen Preise würden sehr wahrscheinlich weiterhin in Rechnung gestellt.Tyto nízké ceny by byly pravděpodobně účtovány i nadále.