"wünschen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

wünschenpřát

Beispieltexte mit "wünschen"

Die Ratingagenturen können Ratings von Tochterunternehmen eines Unternehmens als Einzelrating behandeln, wenn sie dies wünschen.Ratingová agentura může považovat rating dceřiné společnosti buď za individuální rating, či nikoli.
Insbesondere sollen die Parteien neuen Anbietern erlauben müssen, sich an ihren Vielfliegerprogrammen zu beteiligen, wenn sie dies wünschen.Zejména se stanoví, že strany budou povinny umožnit novým subjektům podílet se na jejich Frequent Flyer programech, pokud si to budou přát.
Namentlich abgestimmt wird außerdem bei der Schlussabstimmung über die gesamte Stellungnahme, sofern mindestens zehn Mitglieder dies wünschen.Kromě toho se ke jmenovitému hlasování přistoupí u každého stanoviska jako celku, pokud si to přeje nejméně deset členů.
Da bei einem Schleifenlastpunkt der Rechenblock immer vor der Stellphase ausgeführt wird, können die Stellgrößen Vorgaben innerhalb des Rechenblockes entsprechend den eigenen Wünschen berechnet werden.Protože provádění operací početního bloku kritického bodu zatížení se smyčkou vždy předchází fázi regulace, je možno vypočítávat zadání akčních veličin v rámci početního bloku podle přání.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Falls Sie eine Überweisung wünschen, geben Sie bitte die entsprechende Bankverbindung an.Pokud si přejete platbu bankovním převodem, uveďte prosím potřebné bankovní údaje.
Obwohl eine Harmonisierung dieser Methoden wünschenswert wäre, ist sie nicht Gegenstand dieses Standards.Přestože harmonizace těchto metod je žádoucí, je mimo působnost tohoto standardu.
Informationen über die Unterstützung des Antrags durch die Mitglieder des Handelsverbands wären wünschenswert.Je žádoucí uvést informace o podpoře žádosti ze strany členů obchodního sdružení.
Aus sozialer Sicht ist es wünschenswert, dass alle Gruppen von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt integriert sind.Je společensky žádoucí, aby na trh práce byly začleněny všechny kategorie pracovníků.
Deshalb wäre es wünschenswert, dass einschlägige Informationen zu diesen Verfahren ordnungsgemäß offen gelegt werden.Je proto žádoucí, aby byly řádně zveřejňovány podstatné informace týkající se těchto postupů.
Die Auftraggeber, die dies wünschen, können ein Qualifizierungssystem für Wirtschaftsteilnehmer einrichten und betreiben.Zadavatelé, kteří o to mají zájem, mohou zavést a provozovat systém kvalifikace hospodářských subjektů.
Hier können staatliche Beihilfen ansetzen, die für die Arbeitgeber zusätzliche Anreize bieten, ein gesellschaftlich wünschenswertes Ausbildungsangebot bereitzustellen.Státní podpora může pomoci vytvořit dodatečné pobídky pro zaměstnavatele, aby zajistili vzdělávání na úrovni, která je společensky žádoucí.