"vorlegen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

vorlegenpředložit

Beispieltexte mit "vorlegen"

Agdestein sollte einen Mittelwert für Haslemoen Leir vorlegen.V pověření k novému odhadu byla společnost vyzvána k předložení „středové hodnoty“ Haslemoen Leir.
Die Hersteller müssen dem EU-Referenzlabor die Testprotokolle vorlegen.Výrobci musí referenční laboratoři Evropské unie poskytnout protokoly testu.
Sie werde daher in Kürze einen Entwurf für eine Vereinbarung vorlegen.Brzy tudíž předloží návrh smlouvy.
Sie sollte die Ergebnisse ihrer Analyse der Kommission in einem Jahresbericht vorlegen.EBA by měl předložit výsledky svých analýz v rámci výroční zprávy pro Komisi.
Der Bewerber kann dem Ärzteausschuss das Gutachten eines von ihm gewählten Arztes vorlegen.Kandidát může lékařské komisi předat stanovisko lékaře, kterého si sám vybere.
Die Erzeugerorganisationen sollten den jährlichen Bericht nach Abschluss der Pläne vorlegen.Organizace producentů by měly po dokončení plánů předložit výroční zprávu.
Falls erforderlich, kann die Kommission einen Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung vorlegen.V případě potřeby může Komise předložit návrh na změnu tohoto nařízení.
Fakultativ für Mitgliedstaaten, die eine Gesamtschätzung für dieses Merkmal auf regionaler Ebene vorlegen können.Nepovinný údaj pro členské státy, které jsou s to poskytnout celkový odhad za tento údaj na regionální úrovni.
Nach dem Gesetz über Geschäftsbanken hätten die Beamten der EXIM-Bank diese Dokumente während der Überprüfung nicht vorlegen können.V souladu se zákonem o komerčním bankovnictví nemohly být tyto dokumenty během inspekce úředníky EXIM Bank poskytnuty.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wenn ja, bitte Nachweise vorlegen:Jestliže ano, uveďte prosím doklady zdůvodňující tuto míru:
Angaben zur vorlegenden benannten StellePodrobnosti o předkládajícím oznámeném subjektu
Darüber hinaus muss der Antragsteller ggf. vorlegen:Žadatel o schválení typu musí v případě potřeby také dodat:
der Agentur auf Anforderung alle notwendigen Nachweisdaten vorlegen,předložit všechny nezbytné dokladující údaje, je-li to agenturou požadováno;
Nach Prüfung der Bemerkungen unterrichtet der vorlegende Mitgliedstaat die Kommission darüber, ob diesePředkládající členský stát po zvážení připomínek informuje Komisi, zda má Komise:
Die Kommission sollte, falls dies zweckmäßig ist, Vorschläge zur Änderung dieser Vorschriften vorlegen.Tam, kde je to vhodné, by měla Komise předložit návrhy na úpravu těchto předpisů.
Der Hersteller oder sein Beauftragter muss eine entsprechende Konformitätsbescheinigung eines akkreditierten Labors vorlegen.Dodavatel nebo jeho zástupce předloží příslušné prohlášení o shodě od akreditované laboratoře.