"vertreten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

vertretenreprezentovat

Beispieltexte mit "vertreten"

Sie wird von ihrem Exekutivdirektor vertreten.Agenturu zastupuje její výkonný ředitel.
Die Behörde wird von ihrem Exekutivdirektor vertreten.Úřad zastupuje jeho výkonný ředitel.
In diesem Verband ist Frankreich durch France Galop vertreten.Francii v této federaci zastupuje společnost France Galop.
ZENTRALE ANGABEN ZUR EMISSION VON ZERTIFIKATEN, DIE AKTIEN VERTRETENHLAVNÍ ÚDAJE O EMISI DEPOZITNÍCH CERTIFIKÁTŮ
Im Falle seiner Abwesenheit wird der Präsident von den Vizepräsidenten vertreten.V případě nepřítomnosti zastupují předsedu místopředsedové.
Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten.Evropská komise bude zastoupena na úrovni příslušného komisaře, respektive komisařky.
Stellvertreter oder als Stellvertreter fungierende Mitglieder können nicht mehr als ein Mitglied vertreten.Náhradník nebo člen zastupující jiného člena může zastupovat pouze jednoho člena.
Die EFTA-Staaten können ebenfalls bei diesen Anhörungen vertreten sein.Státy ESVO mohou být na uvedených slyšeních rovněž zastoupeny.
Dasselbe gilt, wenn viele effektive Wettbewerber auf dem Markt vertreten sind.Totéž platí, pokud se na trhu vyskytuje mnoho efektivních soutěžitelů.
Sachverständige sind nicht befugt, den Ausschuss zu vertreten oder in seinem Namen zu sprechen.Experti nezastupují Výbor a nevystupují jeho jménem.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich von einem Stellvertreter vertreten oder begleiten lassen.Každý člen rady může být zastoupen nebo doprovázen náhradníkem.
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.Schůze výboru je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nebo zastoupena více než polovina členů výboru.
Keine Parteien, die die Interessen von Endabnehmern vertreten (z. B. Verbraucherverbände), reichten Stellungnahmen ein.Žádná strana přímo zastupující zájmy konečných kupujících, jako sdružení spotřebitelů, nepodala připomínky.
Verbraucherorganisationen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Autoren und andere Schöpfer sollten angemessen vertreten sein.Řádně zastoupeny jsou organizace spotřebitelů a malé a střední podniky, autoři a další tvůrci.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

stellvertretendes Mitgliednáhradník
Erster Stellvertretender Leiter des KGB.První zástupce vrchního velitele KGB
Stellvertretender Minister für EU-Angelegenheitennáměstek ministra zahraničních věcí ČR pro záležitosti EU
Stellvertretender Minister für auswärtige Angelegenheitennáměstek ministra zahraničních věcí
Stellvertretender Generalstabschef (Logistik and Versorgung).Zástupce náčelníka generálního štábu (logistika a zásobování).
Stellvertretender Premierminister der Russischen Föderation.Moscow (Moskva)
Stellvertretender Generalstabschef (Personal und Arbeitskräfte).Zástupce náčelníka generálního štábu pro personál a lidské zdroje.
Stellvertretender Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Konteradmiral;Zástupce velitele černomořské námořní flotily; kontradmirál