"verstoßen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
verstoßenzapudit

Beispieltexte mit "verstoßen"

Verstoßen Beamte oder ehemalige Beamte gegen diese Verpflichtungen, so sollten sie disziplinarisch zur Verantwortung gezogen werden.Proti každému úředníkovi nebo bývalému úředníkovi, který tyto povinnosti poruší, by mělo být možné zahájit disciplinární řízení.
Mit der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern wird gegen Grundrechte verstoßen.Nerovné zacházení se ženami a muži je porušením základních práv.
Veröffentlichung der Namen von Betreibern, die gegen die Verordnung (EU) Nr. 601/2012 verstoßenZveřejnění jmen či názvů provozovatelů, kteří nedodržují nařízení (EU) č. 601/2012
Veröffentlichung der Namen von Luftfahrzeugbetreibern, die gegen die Verordnung (EU) Nr. 601/2012 verstoßenZveřejnění jmen či názvů provozovatelů letadel, kteří nedodržují nařízení (EU) č. 601/2012
die Sanktionen, die auf Mitglieder Anwendung finden, die gegen die Beschlüsse zur Durchführung des betreffenden Plans verstoßen.sankce pro členy, kteří porušují rozhodnutí přijatá k provádění dotyčného plánu.
die Prüfstelle gravierend gegen diese Verordnung verstoßen hat;ověřovatel závažným způsobem porušil požadavky tohoto nařízení;
die Prüfstelle fortgesetzt und wiederholt gegen diese Verordnung verstoßen hat;ověřovatel trvale a opakovaně neplní požadavky tohoto nařízení;
Wenn sie gegen die beschriebenen Sicherheitsbestimmungen verstoßen lehnen wir jede Haftung ab.Při porušení popsaných bezpečnostních pravidel a ustanovení odmítáme veškeré záruky.
in schwerwiegender Weise und systematisch gegen eine Anforderungen dieser Verordnung verstoßen hat.závažně a systematicky porušuje některé požadavky stanovené v tomto nařízení.
In diesen Berichten wurde unter anderem festgestellt, dass die EU gegen folgende Artikel verstoßen hat:V těchto zprávách bylo mimo jiné zjištěno, že EU jednala v rozporu s:
die Prüfstelle gegen andere Auflagen und Bedingungen der nationalen Akkreditierungsstelle verstoßen hat.ověřovatel porušil jiné zvláštní podmínky vnitrostátního akreditačního orgánu.
Dexia bestreitet, gegen die Verpflichtungen aus dem Beschluss über die bedingte Genehmigung verstoßen zu haben.Společnost Dexia popřela, že nedodržela závazky stanovené v podmíněném schvalovacím rozhodnutí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

erforderlichenfalls Sendungen, die gegen diese Verordnung verstoßen, aufzuhalten und zu beschlagnahmen.“podle potřeby zadržovat a zajišťovat zásilky, které nejsou v souladu s tímto nařízením.“;
Ein Einspruch muss eine Erklärung erhalten, dass der Antrag gegen die Anforderungen der vorliegenden Verordnung verstoßen könnte.Podání námitky musí obsahovat prohlášení, že by žádost mohla znamenat porušení podmínek tohoto nařízení.
Salmonellen sollten für den amtlichen Tierarzt eine besondere Aufgabe sein, vor allem, wenn gegen bestimmte Unionsvorschriften verstoßen wird.Předmětem zvláštních úkolů úředního veterinárního lékaře, zejména v případě nedodržování konkrétních právních předpisů Unie, by měly být rovněž salmonely.
Ersatz- und Verschleißteile anderer Hersteller sind für den Einsatz in unseren Produkten nicht freigegeben und verstoßen gegen die Ihnen mitgelieferten Betriebsanleitungen.do našich produktů není dovoleno používat žádné náhradní díly ani rychle opotřebitelné součásti jiných výrobců. Jednalo by se o porušení dodaných návodů k použití.