"verlangen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
verlangenpožadovat

Beispieltexte mit "verlangen"

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Angaben verlangen.Členské státy mohou požadovat další údaje.
Die zuständigen Behörden können ggf. weitere Fotografien verlangen.Příslušné orgány mohou vyžadovat další fotografie.
Die Kommission kann Kopien der einzelnen Prüfungsaufforderungen verlangen.Komise může požadovat předložení kopií jednotlivých žádostí.
NZBen können auch die aufgelaufenen Zinsen unter dieser Position verlangen.Národní centrální banky mohou v této pozici vyžadovat rovněž naběhlé úroky.
Sie können auch eine Berufshaftpflichtversicherung in geeigneter Höhe verlangen.Požadovat mohou také odpovídající úroveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.
Roamingkunden können jederzeit den Wechsel zu oder aus einem SMS-Eurotarif verlangen.Každý roamingový zákazník může kdykoli požádat o převedení na SMS eurotarif nebo z SMS eurotarifu na jiný tarif.
Nettobeträge, die bei der zukünftigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften zu zahlen sind, verlangen.čisté částky splatné v souvislosti s budoucím vypořádáním operací s cennými papíry.
Sie unterrichten die Kommission auf Verlangen über die anwendbaren Maßnahmen.Na žádost Komise uvědomí Komisi o použitelných opatřeních.
Die betroffenen Mitgliedstaaten verlangen die Vorlage bestätigender Informationen überDotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:
Außerdem verlangen einige Regulierungsbehörden die Erhebung von Daten einzelner Tiere.Sběr údajů od jednotlivých zvířat navíc vyžadují i některé regulační orgány.
Der Verbraucher wird darüber unterrichtet, dass er entsprechende Auskünfte verlangen kann.Spotřebitel musí být informován o tom, že má právo si tyto informace vyžádat.
diese Aufzeichnungen dem betreffenden Besatzungsmitglied auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.dotčenému členu posádky tyto záznamy na požádání zpřístupní.
Die Mitgliedstaaten übermitteln auf Verlangen der Kommission Angaben über durchgeführte Übertragungen.Členské státy poskytnou Komisi na její žádost informace o uskutečněných převodech.
Allerdings können die Rating-Agenturen eine höhere Übersicherungsquote verlangen als aufsichtsrechtlich vorgeschrieben.Ratingové agentury však mohou vyžadovat vyšší úroveň přezajištění než regulatorní požadavky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Vorlage von Unterlagen zu verlangen,požadovat předložení dokumentů;
Ferner können die Mitgliedstaaten Folgendes verlangen:Členské státy mohou rovněž požadovat, aby:
eine Verstärkung der Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien zu verlangen;požadovat posílení systémů, procesů, mechanismů a strategií;
Auf Verlangen des Technischen Dienstes sind weitere Muster zur Verfügung zu stellen.Technická zkušebny odpovědná za provádění zkoušek pro schválení typu si může vyžádat další vzorky.
Die Mitgliedstaaten können von den Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern verlangen, dass dieseČlenské státy mohou požadovat, aby zaměstnavatelé sezónních pracovníků hradili:
dem Flugplatzbetreiber die Nichteinhaltung mitzuteilen und weitere Änderungen zu verlangen, undoznámí provozovateli letiště, že daný požadavek nesplňuje, a požádá jej o provedení dalších změn a dále
Der entsprechende Nachweis muss auf Verlangen in jedem Verfahrensstadium erbracht werden können.Toto jejich postavení musí být doložitelné na pouhé vyžádání kdykoli během řízení.