"verlängern" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
verlängernprodloužit

Beispieltexte mit "verlängern"

Nicht verbiegen, nicht kürzen, nicht verlängernNeohýbat, nezkracovat, neprodlužovat
ist der Ruhezeitraum nach dem Flug um 4 Stunden zu verlängern.doba odpočinku po letu se prodlouží o 4 hodiny.
Es wird daher als angemessen angesehen, diese Frist zu verlängern.Proto se považuje za vhodné tuto lhůtu prodloužit.
Es ist somit erforderlich, die Laufzeit ihrer Genehmigung zu verlängern.Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejich schválení.
Es ist somit erforderlich, die Laufzeit seiner Genehmigung zu verlängern.Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejího schválení.
Die Behörde kann diese Frist um höchstens sechs weitere Monate verlängern.Úřad může uvedenou lhůtu prodloužit nejvýše o dalších šest měsíců.
Der Verwaltungsrat kann die Amtszeit einmal um bis zu fünf Jahre verlängern.Správní rada může jejich funkční období jednou prodloužit o nejdéle pět let.
Das Arbeitsprogramm ist daher bis zu diesem Datum zu verlängernJe proto vhodné pracovní program do uvedeného data prodloužit,
Bei anderen Einsatzzeiten sind diese entsprechend zu verlängern / verkürzen.V případě, že se doba nasazení stroje bude lišit, je nutno tyto údaje patřičně prodloužit / zkrátit.
sind die Mindestruhezeiträume vor und nach dem Flug um 2 Stunden zu verlängern oderminimální doba odpočinku před letem a po něm se prodlouží vždy o 2 hodiny nebo
Das Königreich Spanien sollte ermächtigt werden, das genannte Abkommen bis zum 7. März 2005 zu verlängernŠpanělské království by mělo být zmocněno k prodloužení uvedené dohody do 7. března 2005,
Die Portugiesische Republik sollte ermächtigt werden, das genannte Abkommen bis zum 9. April 2005 zu verlängernPortugalská republika by měla být zmocněna k prodloužení uvedené dohody do 9. dubna 2005,
Die Überwachungsbehörde kann die Frist sodann im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit verlängern [53].Kontrolní úřad poté může prodloužit lhůtu v souladu se zásadou loajální spolupráce [53].

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, die vorläufigen Zulassungen für die neuen Wirkstoffe Etoxazol und Carvon zu verlängernkterým se členským státům umožňuje prodloužit prozatímní povolení udělená pro nové aktivní látky etoxazol a carvon
Es empfiehlt sich, diese Ausschreibung bis zum 29. Juli 2004 zu verlängern.Je vhodné prodloužit toto nabídkové řízení až do 29. července 2004.
Dies wird dazu beitragen, ihr physisches, soziales und mentales Wohlergehen zu verbessern und zu verlängern.To přispěje ke zlepšení a prodloužení doby jejich fyzických, sociálních a duševních životních podmínek.
Sie können die Bewertungsphase jedoch verlängern, sofern nicht zwischenzeitlich eine Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt.Tuto lhůtu k vyhodnocení však mohou prodloužit, není-li mezitím vyhlášena výzva k podávání nabídek.
Die Kommission kann diese Frist in Ausnahmefällen nach dem in Artikel 11a Absatz 4 vorgesehenen Beratungsverfahren verlängern.Za mimořádných okolností může Komise uvedenou lhůtu poradním postupem podle čl. 11a odst. 4 prodloužit.
Falls der Erzeuger seine Beteiligungserklärung nicht ändert, kann der Mitgliedstaat jedoch die Gültigkeitsdauer der zuletzt eingereichten Erklärung verlängern.Nicméně, tam kde zemědělec nečiní žádné změny v prohlášení o účasti, může členský stát přijmout, že platí předchozí prohlášení.