"unterbrochen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
unterbrochenpřerušený

Beispieltexte mit "unterbrochen"

der Ablauf der Maschine wird unterbrochendojde k přerušení pracovního procesu stroje
Der Ablauf der Maschine wird unterbrochen.Dojde k přerušení pracovního procesu stroje.
Die Verbindung zum Server ist unterbrochen.Spojení se serverem bylo přerušeno.
Die Stromversorgung der Anlage ist unterbrochen.Napájení zařízení elektrickým proudem je přerušeno.
Hauptstromversorgung ist noch nicht unterbrochen.Hlavní elektrické napájení ještě není přerušeno.
Die Stromversorgung des Leimgerätes ist unterbrochen.Napájení lepicího zařízení elektrickým proudem je přerušeno.
der Sicherheitskreis, welcher Laserklasse 1 gewährleistet wurde unterbrochenbezpečnostní okruh, který zajišťuje laser třídy 1, byl přerušen.
Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen durch:Promlčecí lhůta pro vymáhání sankcí se přerušuje:
Der Ablauf der Maschine wird unterbrochen oder abgebrochen.Dojde k přerušení nebo předčasnému ukončení resp. zrušení pracovního procesu stroje.
Stromversorgung der Anlage unterbrochen oder nicht vorhandenJe přerušeno napájení zařízení anebo napájení vůbec neexistuje
Zyklus wird unterbrochen - Fehlermeldung nach StörzeitablaufCyklus se přeruší – chybové hlášení po uplynutí doby poruchy
Vor allen Arbeiten muss die Netzverbindung zur Maschine unterbrochen werden!Před zahájením veškerých prací vždy musí být přerušen přívod elektrické energie ze sítě ke stroji!
Treten Störungen in der Elektronik auf, muss die Energieversorgung unterbrochen werden.V případě poruch elektroniky musí být ihned přerušeno elektrické napájení zařízení.
Sobald diese Sicherheitseinrichtung unterbrochen wird, wird unmittelbar eine Notabschaltung eingeleitet.Při přerušení tohoto bezpečnostního zařízení se ihned spouští nouzového vypnutí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ununterbrochennepřetržitý
Unterbrochene Flugdienstzeiten dürfen nicht auf verkürzte Ruhezeiten folgen.Dělená letová služba nesmí následovat po zkrácené době odpočinku.
Einschaltventil an der Wartungseinheit abschalten, Druckluft wird unterbrochenSpínací ventil údržbové jednotky odpojte, přívod stlačeného vzduchu se přeruší
Der unterbrochene Auftrag wird ignoriert.Přerušený příkaz bude přeskočen.
Werte werden nicht ununterbrochen gelesenHodnoty nejsou načítány bez přerušení
Nach dem Stillsetzen die Antriebsenergie unterbrochen?Je po odstavení přerušen přívod hnací energie?
Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss die Netzverbindung zur Maschine unterbrochen werden!Před prováděním čištění a údržby vždy přerušte přívod elektrické energie ze sítě ke stroji.
Der Zehnjahreszeitraum wurde somit nicht durch eine Maßnahme der Überwachungsbehörde unterbrochen.Toto desetileté období proto nebylo přerušeno opatřením Kontrolního úřadu.
die Sicherheitsfunktion unterbrochen wird, wenn die Fehler nur in einer bestimmten Reihenfolge auftreten.se bezpečnostní funkce přeruší, když se tyto chyby či závady vyskytnou jen v určitém pořadí.
Der Druckübersetzer würde dann ununterbrochen laufen und evt. den eingestellten Prüfdruck nicht erreichen.Tlakový převodník by v takovém případě běžel bez ustání a dosažení nastaveného zkušebního tlaku by případně vůbec nebylo možné.