"unabhängig" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
unabhängignezávislý

Beispieltexte mit "unabhängig"

Unabhängig davon sind folgende Mindestabstände einzuhaltenNezávisle na tom však platí následující minimální vzdálenosti resp. odstupy
Unabhängig davon, kann die Einmannrevision durchgeführt werden.Nezávisle na tom může revizi provést jedna osoba.
unabhängig von allen anderen Einrichtungen für die Messung und Anzeige der Fluglage arbeitet,je provozován nezávisle na všech jiných prostředcích pro měření a zobrazování letové polohy;
Unabhängig vom Kilometerstand können Öl- und Luftfilter auf Wunsch des Herstellers ausgetauscht werden.Bez ohledu na stav počítadla kilometrů může být na žádost výrobce vyměněn olejový a vzduchový filtr.
Unabhängig von den Gründen führen diese Maßnahmen im Allgemeinen zu einem Personalabbau in dem Unternehmen.Ať už je důvod jakýkoli, taková opatření obecně vedou k omezení počtu pracovních sil v podniku.
Unabhängig von den in Abschnitt 5 erwähnten Kriterien sollte der betreffende EFTA-Staat folgende zusätzliche Informationen vorlegen:Nezávisle na kriteriích uvedených v části 5 musí dotčený stát ESVO poskytnout tyto dodatečné informace:
Die Agentur ist in technischen Fragen unabhängig.Je nezávislá ve vztahu k technickým záležitostem.
Die Richter des Beschwerdeausschusses sind unabhängig.Soudci odvolací komise jsou nezávislí.
Das Preisgericht ist bei der Begutachtung völlig unabhängig.Výběrová komise musí být ve svých stanoviscích nezávislá.
Diese Stelle ist unparteiisch und von den Letztgenannten unabhängig.Tento subjekt musí být nestranný a nezávislý ve vztahu k posledně jmenovaným.
Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig.Porota musí být ve svých rozhodnutích a stanoviscích nezávislá.
Insbesondere ist sie von der juristischen Person, der die nationale Agentur angehört, funktional unabhängig.Zejména musí být funkčně nezávislý na právním subjektu, jehož je národní agentura součástí.
Sie treten also unabhängig voneinander auf.Vyskytují se tedy nezávisle na sobě.
Bezeichnet auch das Bohrloch unabhängig von dessen Zweck.Označuje rovněž takový vrt bez ohledu na jeho účel.
Die Tätigkeit der Agentur sollte unabhängig bewertet werden.Činnosti agentury by měly být hodnoceny nezávisle.
Das Notbremssignal muss von anderen Leuchten unabhängig arbeiten.Signál nouzového brzdění svítí nezávisle na ostatních svítilnách.
Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und MethodeZpůsobilost kolaterálu pro účely všech přístupů a metod
die kombinierten Fehler überwiegend unabhängig voneinander auftreten, undse kombinované chyby či závady objevují převážně nezávisle na sobě, a jestliže
die Wertpapierfirma ihre Stimmrechte unabhängig vom Mutterunternehmen ausübt.investiční společnost vykonává svá hlasovací práva nezávisle na mateřském podniku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Unabhängigkeitskriegválka za nezávislost
Unabhängigkeitnezávislost
bodenunabhängige Kulturhydroponie
nationale Unabhängigkeitnárodní nezávislost
wirtschaftliche Unabhängigkeithospodářská nezávislost
drehrichtungsunabhängig einsetzbarpoužitelné nezávisle na směru otáčení
betriebsartenunabhängige Funktionenvšeobecně platné funkce nezávislé na provozním režimu
Unabhängigkeit der Justiznezávislost soudnictví
Die unabhängige PrüfstelleNezávislý auditor:
Gemeinschaft Unabhängiger StaatenSpolečenství nezávislých států
Bestellung unabhängiger SachverständigerJmenování nezávislých odborníků
Unabhängige Einführer in der Uniondovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení
Unabhängigkeit des Internen PrüfersNezávislost interního auditora
Unabhängiger Einführer in der UnionDovozce v Unii, který není ve spojení
Unabhängigkeit in der Energieversorgungsoběstačnost v zásobování energií
Unabhängiger Einführer in der Gemeinschaftnezávislý dovozce ve Společenství
Unabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgungpotravinová nezávislost
unabhängige Geschäftsführung der Eisenbahnunternehmen;nezávislost řízení železničních podniků;
Verkäufe an unabhängige AbnehmerProdej odběratelům, kteří nejsou ve spojení
Aufgaben des unabhängigen SachverständigenFunkce nezávislého správce
Ein unabhängiges nichtblinkendes Warnlicht.Nezávislé nepřerušované výstražné světlo.
Kompetenzanforderungen an unabhängige ÜberprüferPožadavky na odbornou způsobilost osob provádějících nezávislý přezkum
zwei voneinander unabhängigen Höhenmesseranlagen;dvěma nezávislými systémy měření nadmořské výšky;
Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von SicherungsgebernZpůsobilost poskytovatelů zajištění pro účely všech přístupů
Bewertung des Hypothekarkredits — unabhängiger SachverständigerOcenění hypotečního úvěru – nezávislý znalec


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System