"treten" auf Tschechisch


tretenšlapat


Beispieltexte mit "treten"

Treten Störungen in der Elektronik auf, muss die Energieversorgung unterbrochen werden.V případě poruch elektroniky musí být ihned přerušeno elektrické napájení zařízení.
Treten eingestufte multilaterale oder regionale Organisationen als Garantiegeber auf, so gelten folgende Kriterien:V případě klasifikovaných multilaterálních nebo regionálních institucí, které působí jako ručitelé, se uplatní následující kritéria:
Treten deutliche Ausgangssignale auf, so ist eine Korrektur vorzunehmen, beispielsweise durch Austausch von Kabeln.Pokud se zjistí významné výstupní signály, je třeba přijmout nápravné opatření, jakým je například výměna kabelů.
Diese Änderungen werden am 5. April 2005 in Kraft treten.Tyto dodatky vstoupí v platnost dnem 5. dubna 2005.
Die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 wird zum 30. Juni 2012 außer Kraft treten.Platnost nařízení (ES) č. 717/2007 má skončit ke dni 30. června 2012.
Damit diese Bestimmung wirksam wird, sollte sie ab dem 1. Juli 2011 in Kraft treten.Aby toto ustanovení bylo účinné, mělo by se použít ode dne 1. července 2011.
Diese Abkommen können gemäß dieser Verordnung in Kraft bleiben oder in Kraft treten.Tyto dohody mohou v souladu s tímto nařízením být zachovány v platnosti nebo vstoupit v platnost.
Die vorläufigen Maßnahmen sollten für einen Zeitraum von höchstens 200 Tagen in Kraft treten.Prozatímní opatření by neměla trvat déle než 200 dnů.
Aus Dringlichkeitsgründen sollte diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten.Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

In ihrer Würdigung kann die Überwachungsbehörde nicht an die Stelle der norwegischen lokalen Finanzbehörden treten.Kontrolní úřad ve svém hodnocení nemůže nahrazovat norské místní daňové úřady.
Sie treten also unabhängig voneinander auf.Vyskytují se tedy nezávisle na sobě.
Diese Verordnung sollte sofort in Kraft tretenToto nařízení by mělo vstoupit v platnost okamžitě,
Sie treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.V platnost vstoupí prvním dnem po svém zveřejnění.
Daher muss diese Verordnung am selben Tag in Kraft tretenToto nařízení proto musí vstoupit v platnost ve stejný den,
Störungen treten vor allem während der Inbetriebnahmephase auf.K narušení procesu dochází převážně během fáze uvádění do provozu.
Die Ökodesign-Anforderungen treten nach folgendem Zeitplan in Kraft:Požadavky na ekodesign se začnou uplatňovat podle tohoto harmonogramu:
Die einzelnen Ökodesign-Anforderungen treten nach folgendem Zeitplan in Kraft:Požadavky na ekodesign se použijí podle tohoto harmonogramu:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

abtretenabdikovat
betretenzaraženě
festtretenudusat
vertretenreprezentovat
stellvertretendes Mitgliednáhradník
Fehler ist aufgetretense nevyskytne chyba
Annahme und InkrafttretenPřijetí a vstup v platnost
Artikel 214 InkrafttretenČlánek 214 Vstup v platnost
Artikel 109: InkrafttretenČlánek 109: Vstup v platnost
Anwendung und InkrafttretenProvádění a vstup v platnost
Datum des Inkrafttretens.datum vstupu v platnost.
Inkrafttreten und GeltungVstup v platnost a použitelnost
Inkrafttreten und AufhebungVstup v platnost a zrušení
INKRAFTTRETEN DER ZINSSÄTZEROZHODNÉ DATUM PRO UŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB
Auftreten von BergbaumerkmalenVýskyt charakteru těžby
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Eine Schädigung kann auftretenPoškození může vzniknout
es können Folgestörungen auftretennelze totiž vyloučit možnost následné poruchy
Es können nachfolgende Störmeldungen auftretenVyskytnout se mohou následující hlášení poruch
Bei der Nullpunktsuche ist ein Fehler aufgetretenPři hledání nulového bodu došlo k chybě.
Beim Schreiben in die Zieldatei sind Fehler aufgetretenPři zápisu do cílového souboru došlo k chybě
Spannungsfehler, bzw. Überlastung im System aufgetretenChyba napětí resp. v systému došlo k přetížení
Am Lichtwellenleiter des Lasers ist ein Fehler aufgetretenNa světlovodu laseru došlo k chybě.
Infos über aufgetretene FehlerInformace o vyskytnuvších se chybách
das Datum ihres Inkrafttretens,datum svého vstupu v platnost,
das Datum ihres Inkrafttretens.datum jeho vstupu v platnost.
Oder aufgetretene Störung beheben.Nebo odstraňte nastalou poruchu.
das Inkrafttreten dieses Protokolls;vstupu tohoto Protokolu v platnost;
Es können Folgestörungen auftreten!Nelze totiž vyloučit možnost následné poruchy!
INKRAFTTRETEN DER GEMEINSAMEN HALTUNGNABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU