"transportieren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

transportierentransportovat

Beispieltexte mit "transportieren"

Transportieren mit dem GabelstaplerPřeprava na vysokozdvižném vozíku s vidlemi
transportieren und stellen die Maschine auf,přepravují a ustavují stroj,
Transportieren verpackter Pressen mit dem GabelstaplerPřeprava zabalených lisů vysokozdvižným vozíkem
Transportieren Sie das Fördermodul in einer handelsüblichen Verpackung.Dopravní modul přepravujte v běžném obalu.
Transportieren Sie die Absauganlage sorgfältig und achten Sie darauf, dass die Transportanbindungen keine Oberflächenschäden an der Einrichtung verursachen.Odsávací zařízení přepravujte obezřetně a dávejte pozor na to, aby se spoji vytvořenými za účelem přepravy nijak nepoškodil povrch zařízení.
Nur zugelassene Lasten transportieren.Dopravujte vždy jen břemena o přípustné hmotnosti.
Pumpe zur Komplettierung transportierenPřeprava čerpadla do místa kompletace
Maschine zum Aufstellungsplatz transportierenpřeprava stroje do místa ustavení
Maschine zum Aufstellungsplatz transportierenPřeprava stroje do místa ustavení
Palette mit dem Lift zur Aufstellposition transportieren.Paletu se zvedacím zařízením dopravte do místa ustavení.
Hohe Teile wie Schaltschränke mit dem Kran transportieren.Vysoké součásti, jako skříňové rozváděče apod. přepravujte jeřábem.
Es wird empfohlen, die sicher verpackten Anlagenkomponenten auf Euro-Paletten zu lagern und per Spedition zu transportieren.Bezpečně zabalené díly zařízení je doporučuno uložit na euro-palety a přepravovat s využitím spedičních služeb.
Kiste transportieren mit GabelstaplerBedny přepravujte pomocí vysokozdvižného vozíku.
Betriebsanleitung muss das Transportieren und die Handhabung der Presse beschreiben.Provozní návod musí popisovat přepravu a manipulaci s lisem.
Je stärker diese abgenutzt sind, umso mehr Zeit wird für das Transportieren benötigt.Čím více jsou tato ložiska opotřebená, tím více času je třeba pro dopravu.
Vor Transport sind alle beweglichen Baugruppen zu sichern, damit beim Transportieren eine unabsichtliche Bewegung vermieden wird!Před přepravou je nutno zajistit všechny pohyblivé konstrukční sestavy tak, aby během přepravy nemohlo dojít k žádnému nechtěnému pohybu!
Die Lage des Schwerpunktes muss beim Abladen und Transportieren durch sicherheitstechnisch unterwiesenes Personal festgestellt werden.Před skládáním a přepravou musí polohu těžiště nejprve stanovit resp. ověřit pracovníci, kteří absolvovali bezpečnostní školení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Demontage, Anheben, Beladen, Verpacken, Transportieren, EntladenDemontáž, zdvihání, nakládání, balení, přeprava, vykládání
Diese Stoffe müssen Sie in geeigneten Behältern aufbewahren, transportieren, auffangen und entsorgen.Tyto látky se musí uchovávat, přepravovat, zachycovat a likvidovat ve vhodných nádobách.
Werden hochempfindliche Teile wie z.B. Laser, Lichtleiter oder Objektiv wegen Mängel ausgebaut sind diese nur in den mitgelieferten Originalverpackungen zu transportieren.Je-li třeba vymontovat vysoce citlivé díly (například laser, světlovod nebo objektiv) z důvodu závady, je dovoleno je přepravovat jedině v originálních obalech, které jsou s nimi dodávány.