"sofern" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
sofernpokud

Beispieltexte mit "sofern"

sofern vorhanden Lichtbilder und Fingerabdrücke,fotografií a otisků prstů, pokud jsou k dispozici,
sofern sie nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind:za předpokladu, že nejsou předmětem obchodní transakce:
sofern Anlagen auf Berechnungen beruhende Methodiken anwenden:v případě použití metodiky založené na výpočtu použité v zařízeních:
Sofern bekannt, voraussichtliches Datum der Einleitung der Vergabeverfahren;Předpokládané datum zahájení zadávacích řízení týkajících se zakázky či zakázek (je-li známo).
Sofern verfügbar, Identifikation des Kontrakts durch Angabe einer Produktkennziffer.Smlouva musí být identifikována identifikačním kódem produktu, je-li k dispozici.
sofern Vorkehrungen bezüglich Such- und Rettungsdiensten eingehalten werden können.jestliže lze zachovat poskytování služeb pátrání a záchrany.
sofern für eine bestimmte Erzeugerorganisation sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt sindpokud jsou pro danou organizaci producentů splněny všechny následující podmínky:
elektrischen Geräten jedweder Art, sofernelektrický přístroj, pokud:
sofernkov obsahující nejméně 99 % hmotnostních niklu a kobaltu za předpokladu, že:
sofernPro platby podle tohoto odstavce mohou být navíc způsobilé oblasti, kde:
sofernKomise přijme rozhodnutí, kterým povolí rozšíření působnosti pravidel podle odstavce 1, pokud:
sofernzaměstnanec/zaměstnankyně zaregistrovaný(á) jako partner, pokud:
sofernjiné povolené subjekty, které podléhají dohledu, nebo složky, které působí na vnitrostátním základě, pokud:
sofernVýmět bude předmětem ročního odhadu rozdělení délek podle typu rybářské techniky, když:
Typgenehmigungsnummer, sofern vorhanden: …Číslo schválení typu, pokud bylo uděleno: …
Nettogewicht, sofern nichts anderes angegeben.Vyjádřeno podle čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak.
Sprache des Beschwerdegegners, sofern bekannt;jazyk odpůrce, pokud je znám;
Ein Preispräferenzprogramm, sofern das Programm:program preferenčních cen pod podmínkou, že tento program:
Weitere verfügbare Informationen, sofern relevantJakékoliv další dostupné informace, které jsou významné
Einsatz von Folgenabschätzungen, sofern angezeigt;využívání posouzení dopadů podle potřeby;
Kontaktangaben sofern bekannt (Anschrift, Telefonnummer):Kontaktní údaje, jsou-li známy (adresa, telefonní číslo):

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sofern keine neue Entscheidung ergeht, bleiben sie fünf Jahre in Kraft.Zůstanou v platnosti, pokud nebude stanoveno jinak dalším novým rozhodnutím, po dobu 5 let.
Sofern erforderlich die Nummer der in Feld 19 angebrachten Sicherheitsmarke angeben.V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.
sofern verfügbar, Informationen zu Alternativen und deren relative Risiken, zum Beispielinformace o náhradních látkách a jejich relativních rizicích, pokud jsou dostupné, např.
sofern Anlagen auf Messung beruhende Methodiken anwenden, zusätzlich die folgenden Angaben:Pro metodiky založené na měření v zařízeních další následující náležitosti:
Sofern keine andere Methode zweckmäßiger ist, ist die Produktionseinheit-Methode anzuwenden.Použije se metoda výkonových odpisů, ledaže je vhodnější jiná metoda.
Sofern nichts anderes angegeben ist, sind alle Anforderungen als Bemessungswerte ausgedrückt.Není-li uvedeno jinak, jsou všechny požadavky stanoveny ve jmenovitých hodnotách;
Sofern verfügbar, Identifikation des Kontrakts durch Angabe einer einheitlichen Produktkennziffer.Smlouva musí být identifikována specifickým identifikačním kódem produktu, je-li k dispozici.
sofernZnámý odesílatel může schválenému agentovi předat zásilky, které nezasílá sám, pokud:
sofernnahradit okamžité usmrcení a úplnou likvidaci všech zvířat jejich porážkou pro lidskou spotřebu, pokud:
Insofern ist die Maßnahme selektiv.Opatření je proto selektivní.
KN-Bezeichnung (sofern anders lautend)Název KN (pokud se liší)
Elektrische Kontaktierung ziehen (sofern aufgesteckt).Odpojte elektrický kontakt (pokud byl zasunut).
Elektrische Kontaktierung aufstecken (sofern gefordert).Nasuňte elektrický kontakt (pokud je to potřeba).
Sonstige Sachverhalte und Umstände, sofern sachdienlich.případně další skutečnosti a okolnosti.
elektrisch betriebne Linear- oder Drehachsen (sofern vorhanden)Elektricky poháněné lineární nebo rotační osy (jsou-li použity)
Kurze Beschreibung beabsichtigter Begleitmaßnahmen (sofern zutreffend)Případně stručně popište všechna plánovaná doprovodná opatření