"schwarz" auf Tschechisch


schwarzčerné
schwarzčerný


Beispieltexte mit "schwarz"

Pfeil: Breite: 14 mm, Höhe: 9 mm, 100 % Schwarz.Šipka: šířka: 14 mm, výška: 9 mm, 100 % černá.
Umrandung, senkrechte und waagerechte Linie schwarzObrys štítku, svislé a vodorovné čáry černé
Nummer der Verordnung: Calibri fett 10 pt, 100 % schwarz.Číslo nařízení: Calibri bold 10 bodů, 100 % černá.
Wert: Calibri fett 16 pt, 100 % schwarz, und Calibri normal 9 pt, 100 % schwarzHodnota: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 9 bodů, 100 % černá.
Bei Annäherung positives Signal schwarz gegen blau.Při přiblížení kladný signál, černý vodič proti modrému.
Der Touchscreen wird schwarz und kann gereinigt werden.Dotykový monitor zčerná, načež je jej možno očistit.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Pfeffer, schwarz und weiß (Langer Pfeffer, Rosaroter Pfeffer)Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)
Obere Zeichen schwarz auf gelbem oder orangefarbenem HintergrundSymboly v horní části musí být černé na žlutém nebo oranžovém pozadí
Die Rohrleitungen sind bei Befüllung (so wie bebildert) schwarz hinterlegt.Potrubí jsou při plnění (jak je zobrazeno) černě podložená.
Der Eintrag für E 151 Brillantschwarz BN, Schwarz PN, wird wie folgt geändert:Položka pro E 151 Čerň BN, čerň PN se mění takto:
Dabei werden alle Bildbereiche, deren Helligkeitswerte unterhalb der Binärisierungsschwelle liegen, schwarz dargestellt, andere dagegen weiß.Všechny části obrazu, jejichž hodnoty jasu leží pod prahovou hodnotou binárního zpracování, se zobrazují černě; ostatní naproti tomu bíle.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schwarzarbeitpráce na černo
Schwarzarbeiternelegální pracovník
Schwarzarbeitfuška
Schwarzseherškarohlíd
Schwarzes MeerČerné moře
Schwarzes Meer (EU-Gewässer)Vody EU v Černém moři
Großer Schwarzer DornhaiSvětloun velký
Kleiner Schwarzer DornhaiSvětloun trnitý
Schwarzer Knebelschalter – Hand/AutomatikČerný otočný spínač – Ruční provoz / automatika
Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides)Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)
Schwarzer Knebelschalter in Stellung Automatik schaltenČerný otočný spínač přepněte do polohy Automatika
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Schwarzer Knebelschalter in Stellung Automatik schalten.černý otočný spínač přepněte do polohy automatika
Schwarze Flecken: staatliches Handeln nicht erforderlichČerná místa: státní zásah není zapotřebí
Schwarze NGA-Flecken:: staatliches Handeln nicht erforderlichČerná místa z hlediska NGA: státní zásah není zapotřebí
Schwarzwurzeln (Scorzonera, Winterspargel (Spanische Skorzoner Wurzel))Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)
Taster (schwarz) Steuerung AusTlačítko (černé) Vypnutí řízení
ein Beirat für das Schwarze Meer.poradní sbor pro Černé moře.
dunkelgrünes bis blauschwarzes PulverTmavě zelený až modročerný prášek
Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral.Velitel černomořské flotily, viceadmirál
Beschreibung: Rosafarben mit schwarzer Schrift.Popis: Růžový s černým textem.
dunkelbraune bis schwarze Flüssigkeiten oder FeststoffeTmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Stellvertretender Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Konteradmiral;Zástupce velitele černomořské námořní flotily; kontradmirál