"schriftlich" auf Tschechisch


schriftlichpísemně


Beispieltexte mit "schriftlich"

schriftlich bestätigt, dass ihm für die betreffenden Kategorien und Länderpísemně osvědčí, že v souvislosti s dotčenými kategoriemi a zeměmi
Die Unterrichtung erfolgt schriftlich.Informace se poskytují v písemné podobě.
Die Beantwortung des Rückübernahmeersuchens erfolgt schriftlichOdpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně
Die zuständigen Behörden, die einen höheren Faktor als 3 anwenden, begründen dies der EBA gegenüber schriftlich.Příslušné orgány, které uplatní koeficient vyšší než tři, předloží orgánu EBA písemné odůvodnění;
Die Angebote sind schriftlich einzureichen.Nabídky jsou podávány písemně.
Die Stellungnahme ist schriftlich abzugeben.Stanoviska se podávají písemně.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

ist schriftlich abzuschließen bzw. vorzulegen undje v písemné formě a
diese Unterweisung ist schriftlich zu dokumentierentoto proškolení musí být písemně dokumentováno
Ein solcher Verzicht muss stets schriftlich erklärt werden.Toto vzdání je vždy písemné.
Die Entscheidung wird der betreffenden Druckerei schriftlich mitgeteilt.Dotyčné tiskárně se toto rozhodnutí písemně oznámí.
Die Verwaltungsbehörde hält ihren Beschluss förmlich schriftlich fest.Řídicí orgán musí své rozhodnutí formálně písemně zaznamenat.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

schriftliche Anfragepísemný dotaz
Schriftliche Darstellung (allgemeine Arbeitsweise) für: …Písemný popis (obecné principy fungování) pro: …
Schriftliche und/oder bildliche Darstellung des Warnsignals(6)Písemný popis a/nebo výkres varovného upozornění (6)
Schriftliche Bestätigung der Angaben durch den anderen Mitgliedstaat,písemné potvrzení údajů jiným členským státem,
Schriftliche und/oder bildliche Darstellung der Fehlfunktionsanzeige (MI)6Písemný popis a/nebo nákres MI (6)
Schriftliche und/oder bildliche Darstellung der externen OBD-Kommunikationsschnittstelle(6)“Písemný popis a/nebo nákres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo (6)“
Schriftliche und/oder bildliche Darstellung der externen OBD-Kommunikationsschnittstelle(10)“Písemný popis a/nebo nákres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo (10)“;
schriftliche Verfahren im Zusammenhang mit Kontrollaktivitäten, mit denen die identifizierten Risiken gemindert werden sollen.písemné postupy týkající se kontrolních činností, které pomáhají snižovat zjištěná rizika.
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Zweck des schriftlichen VerfahrensÚčel písemné části řízení
Gewandtheit im schriftlichen Ausdruckstylistické schopnosti
Das schriftliche Verfahren in KlageverfahrenPísemná část řízení o přímé žalobě
Freier Raum für handschriftliche EintragungenVolný prostor pro rukopisné zápisy
Es gibt zwei Arten schriftlicher Mitteilungen:Písemné zprávy se dělí na dvě kategorie:
Das schriftliche Verfahren im RechtsmittelverfahrenPísemná část řízení o kasačním opravném prostředku
Kopie der schriftlichen Ausführungen der Ratingagentur;kopii písemných podání ratingové agentury,