"schaden" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Schadenškoda
schadenškodit

Beispieltexte mit "schaden"

Von den Niederlanden berechneter direkter SchadenPřímé škody vyčíslené nizozemskými orgány
Häufige Tippschaltungen sind zu vermeiden, da sie den Motoren und Schaltgeräten schaden.Nedoporučujeme časté krokování, neboť tento režim škodí motorům i spínacím zařízením.
Direkter Schaden in einem Zeitraum von 2 JahrenPřímé škody za dva roky
Unter Schaden wird in diesem Zusammenhang verstanden:Poškozením se v této souvislosti rozumí:
ermittelt den Betreiber, der den Schaden verursacht hat;určit provozovatele, který škody způsobil;
Bei Nichtbeachtung folgt Schaden an Kolben und Kolbenpackung.Nedodržení této zásady vede k poškození pístu a pístního těsnění.
Falls Öl ausgelaufen ist, das Pressengestell säubern und ggfs. Schaden melden.Jestliže uniknul olej, vyčistěte podstavec lisu a případné škody ohlaste.
Die gegenseitige Haftung der Parteien ist auf den tatsächlich erlittenen Schaden begrenzt.Vzájemná odpovědnost stran je omezena na skutečně utrpěnou škodu.
eine Unterbrechung erforderlich ist, um einen erheblichen Schaden für die finanziellen Interessen der Union abzuwenden.je přerušení plateb nezbytné k tomu, aby se zabránilo závažnému poškození finančních zájmů Unie.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kriegsschadenválečná škoda
Schadenersatznáhrada škody
Schadensfaktorškodlivý faktor
Schadenversicherungpojištění proti škodě
Schadensfallpojistný nárok
Schlussfolgerung zur SchadensursacheZávěr ohledně příčinné souvislosti
Schadenersatzklagen gegen den BeihilfeempfängerŽaloby o náhradu škody proti příjemci podpory
Schadenersatz für Mitwerber und sonstige Dritte undnáhrady škody pro soutěžitele a ostatní třetí strany a
Schadenersatz für Kaianlagen, Schiffslifte und SchiffshebewerkeNáhrada škod na zařízení na přístavním molu a lodních zdvihadlech
Schadenersatz für Schiffshebewerke, Schiffslifte und Kaianlagen.Náhrada škod na lodních zdvihadlech a zařízeních na přístavním molu.
Schadensursache — Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der UnionPříčinná souvislost – vývozní výkonnost výrobního odvětví Unie
Schadenersatz wegen unterlassener Umsetzung einer RückforderungsentscheidungNáhrada škody za neprovedení rozhodnutí o navrácení
schadenstolerante rotierende Bestandteile von Gasturbinentriebwerken, bei denen von Unternummer 1C002b erfasste pulvermetallurgische Werkstoffe verwendet werden,točivé součásti motorů s plynovou turbínou odolné při poškození, používající materiály připravené práškovou metalurgií uvedené v položce 1C002.b.;
Sachschaden durch falschen StellplatzVěcné škody v důsledku chybného místa ustavení
Dokumentation des Schadens (Bescheinigung)Dokumentací poškození (potvrzení)
Verletzungsgefahr bzw. Sachschaden möglich.Možné nebezpečí úrazu resp. vznik věcných škod.
Sachschaden durch fehlerhafte WartungsarbeitenVěcné škody v důsledku chybějící údržby
Streitsachen, Gerichtskosten und SchadenersatzSoudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné
Aufforderung zu gemeinsamer SchadenbesichtigungVýzvou ke společné prohlídce poškození
Zuwiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.Porušením tohoto zákazu vzniká nárok na odškodnění.