"rühren" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
rührenmíchat

Beispieltexte mit "rühren"

Rühren der Behälter mit RührwerkPromíchání obsahu zásobníků míchadlem
Die Löslichkeit erhöht sich bei Hitze und mechanischem RührenRozpustnost se zvyšuje zahřátím a mechanickým mícháním
zum Mischen, Kneten, Zerkleinern, Mahlen, Sieben, Sichten, Homogenisieren, Emulgieren oder RührenStroje na mísení, hnětení, drcení, prosévání, třídění, homogenizování, emulgování nebo míchání
Brennen bei 42-48 °C und Rühren ohne Wärmezufuhr während einer Gesamtdauer von 20-30 Minuten;“vaření při teplotě 42–48 °C a míchání po odstavení z tepla během celkové doby 20 až 30 minut;“.
Das Rühren wird gestoppt und die Verdauungsflüssigkeit durch das Sieb in den Filtrationstrichter gegossen.Míchání se zastaví a trávicí tekutina se přelije přes sítko do filtrační nálevky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

aufrührenzjitřit
betreffend die Gesichtspunkte des Betriebs des europäischen Satellitennavigationssystems, die die Sicherheit der Europäischen Union berühreno aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie
Schutz gegen direktes Berühren aktiver TeileOchrana proti přímému dotyku aktivních dílů
Der kleine Finger muss das Sitzkissen berühren.Malíček se dotýká sedáku.
Schutz gegen indirektes Berühren mit SchutzleiterOochrana proti nepřímému dotyku ochranného vodiče
Berühren sie optische Komponenten nie mit blanken Fingern.Optických komponent se nikdy nedotýkejte holými prsty.
Ihre Testergebnisse berühren nicht die Gesamtvalidierung des Tests.Jejich výsledky nemají vliv na celkové ověření testu.
Medium berührende Teile aus physiologisch unbedenklichen WerkstoffenDíly, přicházející do styku s médiem, z fyziologicky neškodných materiálů
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren spannungsführender Teile vorhanden?Existuje ochrana proti přímému a nepřímému dotyku živých částí?