"produziert" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

produziertvyráběný

Beispieltexte mit "produziert"

Ohne geeignete Produktionseinrichtungen würden keine Filme produziert.Bez vhodného výrobního zařízení by výroba filmů nebyla možná.
Bereits im Mittelalter haben die Bauern der Touraine Rillettes produziert.Venkované z okolí Tours vyrábějí vepřovou pomazánku od středověku.
Im UZ wurde die gleichartige Ware von über 200 Herstellern in der Union produziert.Během období šetření vyrábělo v Unii obdobný výrobek více než 200 výrobců.
sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder aufbereitet werden undjsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel a
Kinofilme können an anderen Standorten innerhalb des EWR produziert werden.V rámci EHP lze vyrábět filmy na různých místech.
In Abhängigkeit der Ausführungsreihenfolge produziert die Ablaufsteuerung die Ergebnisdaten.V závislosti na "prováděcím pořadí" generuje procesní řízení data výsledků.
Die Untersuchung ergab dagegen, dass in der Tat monokristalline Zellen in der Union produziert werden.Šetření však prokázalo, že v Unii se ve skutečnosti monokrystalické články vyrábějí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

NETTOZUGANG AN NICHTPRODUZIERTEN VERMÖGENSGÜTERN (NP)ČISTÉ POŘÍZENÍ NEVYRÁBĚNÝCH AKTIV (NP)
Nettozugang an nicht produzierten Vermögensgütern (K.2)Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2)
Bruttoinvestitionen + Nettozugang an nichtproduzierten VermögensgüternTvorba hrubého kapitálu + Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv
Bruttoinvestitionen und Nettozugang an nichtproduzierten VermögensgüternTvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv
Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter (AN.116)Náklady na převod vlastnictví nevyráběných aktiv (AN.116)
KAPITEL 3 GÜTERTRANSAKTIONEN UND TRANSAKTIONEN MIT NICHTPRODUZIERTEN VERMÖGENSGÜTERNKAPITOLA 3 TRANSAKCE S PRODUKTY A S NEVYRÁBĚNÝMI AKTIVY
Die Ergebnisdaten, welche diese Blocksequenz produziert, werden sequentiell abgespeichert.Data s výsledky, produkovanými touto blokovou sekvencí, se ukládají sekvenčně.