"parallel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

parallelanalogický

Beispieltexte mit "parallel"

Parallel zur Einführung dieser Übergangsmaßnahme senkte Frankreich die normale Steuerbelastung für alle Vor-Ort- und Online-Pferdewetten.Zároveň se zavedením tohoto přechodného opatření Francie snížila daňovou zátěž veřejného práva z dostihových sázek podávaných off-line a on-line.
Parallel zu bestimmten Desensibilisierungsmaßnahmen werden zusätzliche Finanzierungen in Höhe von schätzungsweise 1 Mrd. EUR [48] jährlich bereitgestellt.Na některé tyto operace k snížení citlivosti bude poskytnuto dodatečné financování, které se odhaduje na 1 miliardu EUR [48] ročně.
Parallel zu den marktbezogenen Funktionen fördert die Biowirtschaft außerdem zahlreiche Funktionen hinsichtlich öffentlicher Güter, biologische Vielfalt und Ökosystemdienste.Souběžně s tržně orientovanými funkcemi zastává biohospodářství rovněž funkce související s celou řadou veřejných statků, biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami.
Das Messen der verschiedenen Größen erfolgt parallelměření hodnot jednotlivých veličin probíhá paralelně
Stellgrößen seriell oder parallel stellensériové nebo paralelní nastavení nastavovaných veličin
Stellgrößen seriell oder parallel stellenSériová nebo paralel. regulace akč. veličin
durch einen geraden Schnitt parallel zum Hinterhaupt oderrovným řezem paralelním s lebkou, nebo
Stellgrößen ausgeben (erfolgt parallel für alle Größen)výstup hodnot akčních veličin (probíhá paralelně pro všechny veličiny)
Die Last muss eine Stellung parallel zum Erdboden beibehalten.Břemeno si musí zachovávat polohu souběžně s podlahou.
aus parallel auf eine Unterlage aufgebrachten Garnen bestehendSestávající z rovnoběžných nití připevněných na podložku z jakéhokoliv materiálu
Die Presse muss eine Stellung parallel zum Erdboden beibehalten.Lis si musí zachovávat polohu souběžně s podlahou.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Parallelgreiferparalelní chapač
Paralleleobdoba
Parallelität (Riemen zu Walze Stirnseite)!Rovnoběžnost (řemenu vzhledem k čelní straně válce)!
Hierzu Stellschrauben verwenden und Parallelität einstellen.K tomu slouží stavěcí šrouby, kterými se rovnoběžnost seřizuje.
Getriebeanordnung: parallele/transaxiale/andere Anordnung, und zwar: …Uspořádání převodů: paralelní/transaxiální/jiné (upřesněte): …
Inland-ECDIS-Gerät, parallele Installation mit Verbindung zur RadaranlageZařízení vnitrozemského ECDIS, paralelní instalace s připojením k radaru Obr.
In diesem Fall muss am Signalgeber ein Widerstand parallel geschaltet werden.V takovém případě je nutno ke generátoru signálu paralelně zapojit rezistor.
es müssen mindestens 2 Zentrierscheiben eingebaut werden (parallel zur Druckplatte)je nutno vsadit minimálně 2 středicí podložky (rovnoběžně s přítlačnou deskou)
Ausrichtung des Gerätes waveline 20 parallel zur Werkstückoberfläche (manuell nach Augenmaß)Vyrovnání přístroje waveline 20 souběžně s povrchem obrobku (ručně od oka)
Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen VerwaltungsgebührenPříjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků