"maßgebend" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

maßgebendsměrodatný

Beispieltexte mit "maßgebend"

Maßgebend sind die in Artikel 83 Absatz 2 genannten Zinssätze.použijí se úrokové sazby uvedené v čl. 83 odst. 2 tohoto nařízení;
Für das Verfahren der Antragstellung ist das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats maßgebend.Postup pro podání návrhu se řídí právem členského státu výkonu.
diese falschen Angaben für die Einstellung des Bediensteten maßgebend waren.že poskytnuté nepravdivé údaje byly rozhodujícím faktorem pro přijetí tohoto zaměstnance do pracovního poměru.
weiter von einem geeigneten Flugplatz entfernt ist als 300 NM; maßgebend ist die kürzere der beiden Strecken.větší než 300 NM podle toho, která vzdálenost je menší.
Der Zeitraum bestimmt sich nach den Steuerjahren, die für das Unternehmen in dem betreffenden EFTA-Staat maßgebend sind.“Období se stanoví podle roků používaných podnikem k daňovým účelům v příslušném státě ESVO“.
Das ärztliche Attest ist spätestens am fünften Tag der Abwesenheit abzusenden, wobei das Datum des Poststempels maßgebend ist.Toto osvědčení musí být odesláno nejpozději pátého dne nepřítomnosti, přičemž datum na otisku poštovního razítka je rozhodující.
Anlage 1 Verzeichnis von Vorrichtungen oder Ausrüstungsteilen, die für die Bestimmung der größten Abmessungen nicht maßgebend sindDodatek 1 Seznam zařízení nebo vybavení, jež se nemusí brát v úvahu při stanovení krajních rozměrů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Maßgebende Kriterien für die AnnehmbarkeitKritéria přijatelnosti
Für den Auftrag des Überwachungstreuhänders sind folgende Vorgaben maßgebend:Pověření kontrolního správce je uvedeno níže:
Gibt es Lücken in der Umsetzung des Übereinkommens und der maßgebenden Erklärungen?Existují mezery v provádění úmluvy a způsobilostních prohlášení?
die in Anhang I dieser Anlage festgelegten maßgebenden Erklärungen abgegeben haben undučinil způsobilostní prohlášení uvedené v příloze I tohoto dodatku; a
eine Gebietseinheit sein, für die die in Anhang I dieser Anlage festgelegten maßgebenden Erklärungen gelten, undbyla územní jednotkou, na kterou se vztahují způsobilostní prohlášení uvedená v příloze I tohoto dodatku; a
Die Unterweisungen sind in regelmäßigen Abständen (maßgebend sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften) durchzuführen.Instruktáž je nutno provádět v pravidelných intervalech (směrodatné jsou předpisy profesního sdružení).