"landwirtschaftlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

landwirtschaftlichagrární

Beispieltexte mit "landwirtschaftlich"

landwirtschaftlich genutzte Flächezemědělsky využívaná půda
Landwirtschaftlich genutzte FlächeZemědělsky využitá plocha
Landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebs, die auf ökologischen Landbau umgestellt wirdVyužívané zemědělské plochy podniku, které přecházejí na metody ekologického zemědělství
Landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebes, auf der gemäß den Regelungen der Europäischen Gemeinschaft ökologischer Landbau betrieben wirdVyužívané zemědělské plochy podniku, na kterých se používají metody ekologického zemědělství podle pravidel Evropského společenství
Kategorie der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF)Kategorie zemědělsky využité plochy (ZVP)
landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens 1 ha;zemědělských podniků se zemědělsky využitou plochou o výměře jeden hektar nebo vyšší;
Ackerland, Dauerkulturen und landwirtschaftlich genutztes Grünland (sowohl Aussaatflächen als auch natürliches Grünland).Orná půda, trvalé kultury a zemědělsky využívané pastviny (seté nebo přírodní pastviny).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

landwirtschaftlicher Abfallzemědělský odpad
landwirtschaftlicher Beraterzemědělský poradce
landwirtschaftliche Genossenschaftzemědělské družstvo
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebdočasné zemědělské hospodaření
landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaftskupinové hospodaření
gemischter landwirtschaftlicher Betriebfarma se smíšeným způsobem hospodaření
benachteiligtes landwirtschaftliches Gebietznevýhodněná zemědělská oblast
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebemodernizace farmy
Weiterführung landwirtschaftlicher Betriebepřevod farem
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungenzemědělská účetní datová síť
Landwirtschaftliche Ausbildung des BetriebsleitersZemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka
landwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauchzemědělská produkce pro vlastní spotřebu
Landwirtschaftliche Flächen in Eigentum des Betriebs.Zemědělská půda ve vlastnictví podniku.
Landwirtschaftliche Ausbildung des Betriebsleiters (Spalte T)Zemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka (sloupec T)
Landwirtschaftliche Gebiete mit umweltspezifischen EinschränkungenZemědělské oblasti s environmentálními omezeními
landwirtschaftliche Betriebe, die Futtermittel als Schüttgut zukaufenFarmy nakupující volně ložená krmiva
landwirtschaftliche Tätigkeit im Betrieb (außer Hausarbeit) in folgender Unterteilung:pracovní úvazek v zemědělském podniku (kromě práce v domácnosti) podle této klasifikace:
Nicht genutzte landwirtschaftliche FlächenNevyužívaná zemědělská půda
Nicht definierte landwirtschaftliche KulturpflanzenPlodiny na orné půdě, blíže neurčené
Landwirtschaft — Landwirtschaftliche GesamtrechnungZemědělství – zemědělské účty
Investitionen in nichtlandwirtschaftliche TätigkeitenInvestice do nezemědělských činností
Ausschließlich praktische landwirtschaftliche ErfahrungPouze praktické zemědělské zkušenosti
Durchschnittsgröße eines landwirtschaftlichen BetriebsPrůměrná velikost zemědělského podniku
Qualitätskontrolle bei landwirtschaftlichen Erzeugnissenkontrola kvality zemědělských výrobků