"l/h" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

l/hl/h

Beispieltexte mit "l/h"

ml/min oder l/h einstellbarml/min nebo l/h (nastavitelné)
Fördermenge bis 200.000 l/h (abhängig von Pumpentyp und Betrieb)Čerpané množství až 200 000 l/h (závisí na typu čerpadla a provozu)
Als Volumenstromeinheit kann l/h oder ml/min für jede Strecke getrennt gewählt werden.Jednotky objemového průtoku je možno zvolit pro každý úsek zvlášť, tedy l/h nebo ml/min.
Die Werte für die oberen und unteren Grenzwerte müssen in der auf Seite 3 des Parameterfeldes eingestellten Einheit, also in l/h oder in ml/min, eingegeben werden.Tyto hodnoty horních a dolních mezních hodnot musí být zadány v jednotkách nastavených na straně 3 Pole parametrů, tedy v l/h nebo ml/min.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Durchflussrate größer als 100 l/h,průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;
Zulaufmenge wurde zu niedrig vorgegeben (Grenze 9 l/h)zadání přívodního množství je příliš nízké (mez: 9 l/hod.)
Dieses Handbuch kann auf der folgenden Website abgerufen werden: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm.Folgendes ist anzuklicken:Tento manuál přijímacích orgánů je dostupný na webových stránkách: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htmklikněte na:
Informationen über die Vorschriften für die gerichtliche Zuständigkeit finden Sie im Europäischen Gerichtsatlas (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm).Informace o pravidlech pro určení soudní příslušnosti lze najít v Evropském soudním atlasu (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm)