"kaufen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

kaufenkoupit

Beispieltexte mit "kaufen"

In der Regel sollten die Banken nicht befugt sein, während der Umstrukturierungsphase eigene Anteile zu kaufen.V každém případě by banky během restrukturalizace neměly mít za normálních okolností možnost nakupovat své vlastní podíly.
Die Parteien haben vereinbart, das gesamte, von Unternehmen C hergestellte Produktionsergebnis im Verhältnis 50:50 zu kaufen.Strany se dohodly na tom, že odkoupí všechny výstupy vytvořené účetní jednotkou C v poměru 50:50.
das Besitzen oder Kaufen von Drogen mit dem Ziel, eine der unter Buchstabe a) aufgeführten Handlungen vorzunehmen;držení nebo nákup drog za účelem některýoh činností uvedených pod písmenem a);
Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss,ujednání, v rámci kterých se po instituci vyžaduje, aby nakoupila aktiva od sekuritizační jednotky pro speciální účel nebo si je s ní vyměnila;
Bei dieser Ware gebe es psychologische Preisbarrieren, bei deren Überschreiten Verbraucher nicht mehr kaufen würden.Tento výrobek má údajně psychologické hranice ceny, po jejichž překročení jej nebudou spotřebitelé kupovat.
Objektiv ließen sich keine Preisgrenzen feststellen, oberhalb deren Verbraucher diese Art von Ware nicht mehr kaufen würden.Nebylo možné objektivně stanovit žádné hranice ceny, po jejichž překročení by spotřebitelé tento druh výrobku nekupovali.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ankaufenzakoupit
einkaufennakoupit
landwirtschaftliche Betriebe, die Futtermittel als Schüttgut zukaufenFarmy nakupující volně ložená krmiva
die Laufzeit der anzukaufenden Vermögenswerte begrenzen;omezují dobu splatnosti nakupovaných aktiv;
Kann der EFTA-Staat neue Zertifikate auf den Markt bringen oder kaufen?Smí stát ESVO, pokud si to přeje, uvést na trh nová osvědčení, anebo je kupovat?
Daher wurde vorgeschlagen, die Anteile an der Norsk Film AS zu verkaufen.Proto byl navržen prodej akcií společnosti Norsk Film AS.
bei verbundenen Offshore-Unternehmen preiswert Rohstoffe einkaufen konnte.využíval výhod z nákupu levných surovin od zahraničních společností ve spojení.
Einrichtungen, die hauptsächlich auf dem Inlandsmarkt gegen lokale Währung verkaufen.subjekty, které na domácím trhu primárně prodávají v místní měně.
Verschiedene Überträger verkaufen dem Conduit hochwertige, mittelfristige Anlagenbestände.Různé instituce převodců prodávají kanálu vysoce kvalitní portfolia střednědobých aktiv.
Das ankaufende Institut unterzieht alle vom Verkäufer gelieferten verwendeten Daten einer Bewertung;Nabývající instituce vyhodnocuje veškeré údaje, ze kterých vychází a které poskytl prodávající;