"künftig" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

künftigbudoucí

Beispieltexte mit "künftig"

Künftig setzt die Überwachungsbehörde in ihren Rückforderungsentscheidungen die folgenden zwei Fristen fest:Od tohoto okamžiku bude Kontrolní úřad ve svých rozhodnutích stanovovat dvě lhůty:
Künftig werden vielleicht Fahrzeuge mit speziellen energiesparenden Technologien angeboten, an denen zusätzliche Prüfprogramme durchgeführt werden könnten.V budoucnu mohou být nabízena vozidla se zvláštními energeticky efektivními technologiemi, která by mohla být podrobována doplňkovým zkouškám.
Das leichte Pressen des Käsebruchs beim Ruhen vor dem Zerkleinern ist künftig fakultativ.Lehké lisování sýřeniny při odležení před drobením je nyní nepovinné.
welche Waren oder Dienstleistungen das Gemeinschaftsunternehmen derzeit und künftig anbietet undvýrobky nebo služby, které společný podnik poskytuje v současnosti a které bude poskytovat v budoucnu, a
Ein Unternehmen hat die in Paragraph 89 dargelegte Bilanzierung von Sicherungsgeschäften künftig einzustellen, wennÚčetní jednotka přestane účtovat prospektivně o zajištění definovaném v odstavci 89, jestliže:
Ein Unternehmen hat die in Paragraph 89 dargelegte Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen künftig einzustellen, wenn:Účetní jednotka přestane účtovat o zajištění definovaném v odstavci 89, jestliže:
Verluste aus künftig erwarteten Ereignissen, dürfen ungeachtete ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit nicht erfasst werden.Ztráty očekávané v důsledku budoucích událostí, bez ohledu na jejich pravděpodobnost, se nezaúčtovávají.
In Anbetracht der Unterschiede zwischen den Steuersystemen der EWR-Staaten sollten auch künftig beide Möglichkeiten offenstehen.Vzhledem k rozdílům mezi daňovými systémy států EHP se zdá, že by měly zůstat možné obě alternativy.
Wenn Sie künftig in einem anderen Dublin-Land Asyl beantragen, werden Ihre Fingerabdrücke zur Überprüfung in dieses Land geschickt.Pokud v budoucnu požádáte o azyl v jiné zemi dublinského nařízení, Vaše otisky prstů budou zaslány této zemi pro ověření.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zukünftigernastávající
Künftige und neu entstehende Technologien (FET)Budoucí a vznikající technologie:
Künftige Verhandlungen und künftige ArbeitsprogrammeBudoucí jednání a budoucí pracovní programy
künftiger Bedarf an und künftige Nachfrage nach Frequenzen.budoucí potřeby a poptávku po rádiovém spektru.
Künftige Rekapitalisierungen müssen von der Kommission vorab genehmigt werden.Budoucí rekapitalizace bude podléhat předchozímu schválení Komisí.
Künftige Regelungen können nur dann genehmigt werden, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.Úřad podmíní schválení jakéhokoli budoucího režimu dodržením ustanovení uvedených bodů.
Für künftige Verwendung aufbewahren!Příručku si dobře uschovejte!
reserviert für künftige Verwendung“200…255 vyhrazeno pro budoucí použití“
Ermittlung der künftigen Nachfrage nach FrequenzenUrčení budoucí poptávky po rádiovém spektru
Zukünftige Cashflows aus dem übertragenen PortfolioBudoucí peněžní toky z převedeného portfolia
Betrag, Fälligkeit und Unsicherheit künftiger ZahlungsströmeČástka, načasování a míra nejistoty budoucích peněžních toků
Exklusivrechte auf künftige Waren und Dienstleistungen (AN.224)Výhradní právo na budoucí výrobky a služby (AN.224)
von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche,odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku;