"ja" auf Tschechisch


jaano


Beispieltexte mit "ja"

JA oder NEIN, ErläuterungANO, nebo NE – vysvětlete.
Ja (bitte dabei zugrunde gelegte Methode und Ergebnis angeben)ano; upřesněte metodu použitou pro účely určení věku a její výsledek
Ja (bitte gegebenenfalls das Datum (TT/MM/JJJJ) angeben, zu dem die Entscheidung für vollstreckbar erklärt wurde):Ano (je-li to relevantní, uveďte prosím datum (dd/mm/rrrr), kdy bylo rozhodnutí prohlášeno za vykonatelné):
Zertifikat der EDQM liegt vor  JA  NEINPlatný certifikát EDQM  ANO  NE
Bei Antwort JA auf Frage 6.4 a, wie wird dies kontrolliert?Je-li odpověď na otázku 6.4 a) KLADNÁ, jak je toto kontrolováno?
Wurde zusätzlich der Parameter Hysterese auf ja gesetzt so wird jede Kennlinie zusätzlich in umgekehrter Richtung durchgefahren.Jestliže byl navíc ještě nastaven parametr Hystereze na ano, pak se každá průběhová křivka projede ještě jednou opačným směrem.