"isoliert" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
isoliertizolovaný

Beispieltexte mit "isoliert"

bLF wird aus entrahmter Milch durch Ionenaustausch und anschließende Ultrafiltrationsprozesse isoliert.Bovinní laktoferrin je získáván z odtučněného mléka prostřednictvím iontové výměny a následnými procesy ultrafiltrace.
Es wird isoliert und durch Filtration gereinigt, wozu Diatomeenerde verwendet werden kann.Produkt se izoluje a čistí filtrací, při níž se může použít infuzoriová hlinka (křemelina).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Isolierteile für elektrotechnische Zwecke, aus keramischen StoffenKeramické izolační příslušenství pro elektrické účely
isoliertes erzführendes Gestein, Anzeichen, Vorkommen, Alterationszonenizolované mineralizované kameny, příznaky, výskyty, alterované oblasti
Isolierte Netze sind von den Anforderungen der Ziffern i bis iii ausgenommen.Izolované sítě jsou z požadavků podle bodů i), ii) a iii) vyňaty.
isolierte Nuklide, ausgenommen solche, die in der Natur als Mono-Isotope vorliegen;individuální nuklidy, avšak kromě těch, které existují v přírodě v monoizotopickém stavu,
Isolierte Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten ArtSoupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané v automobilech, letadlech nebo lodích
isolierte chemisch einheitliche organische Verbindungen, auch wenn sie Verunreinigungen enthalten;samostatné chemicky definované organické sloučeniny, též obsahující nečistoty;
isolierte chemisch einheitliche Elemente oder Verbindungen, ausgenommen die nachstehend aufgeführten:samostatné chemicky definované prvky nebo sloučeniny, kromě následujících:
nur spannungsisoliertes Werkzeug benutzenpoužívejte výhradně nářadí izolované proti elektrickému napětí
Nur spannungsisoliertes Werkzeug benutzen.Používejte výhradně nářadí izolované proti elektrickému napětí.
Mit PET/PVC isoliertes, flexibles Kabel mit:Izolovaný ohebný kabel z PET/PVC s:
Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus KeramikVýroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
Sie ist mit ERTMS ausgerüstet, außer bei isolierten Netzen;s výjimkou izolovaných sítí byla vybavena systémem ERTMS;
Die Prüfblocks sind isoliert, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen.Zkušební bloky jsou izolovány tak, aby se navzájem neovlivňovaly.
Anbindung isolierter Märkte an stärker diversifizierte Versorgungsquellen;propojením izolovaných trhů s diverzifikovanějšími zdroji dodávek;