"in Vorbereitung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
in Vorbereitungv přípravě

Beispieltexte mit "in Vorbereitung"

Die portugiesische Regierung führt die bereits in Vorbereitung befindlichen Privatisierungen fort;Portugalská vláda bude pokračovat v privatizacích, které již jsou připraveny.
Hinweise zur Vorbereitung der AbfallentsorgungPokyny k přípravě na likvidaci odpadu
Scanner Dialog (Pumpe in Vorbereitung)Dialog. okno skeneru (příprava čerpadla)
Nachbereitung des Prüflings auf dem VorbereitungsplatzDalší úkony na přezkoušeném dílu na přípravném místě
Vorbereitung des Prüflings auf dem VorbereitungsplatzPříprava zkoušeného dílu v místě přípravy
Vorbereitung des Prüflings auf dem VorbereitungsplatzPříprava zkoušeného objektu na přípravném místě
Verhinderung der Finanzierung und Vorbereitung von Terrorakten.Zamezit financování a přípravě teroristických činů.
Verstärkter Aufbau von Kapazitäten, einschließlich Projektvorbereitung für Großinvestitionen.Posílit budování kapacit, včetně vypracování projektu pro velké investice.
eine der Inspektion vorausgehende Vorbereitungsphase von mindestens zehn Wochen;přípravnou fázi v minimální délce deseti týdnů před kontrolou;
Monitoring-Bericht über die Vorbereitungen Kroatiens auf den Beitritt, S. 12.Monitorovací zpráva o přípravách Chorvatska na přistoupení, s. 12.