"in Sedimente eingebettet" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
in Sedimente eingebettetnacházející se v sedimentech

Beispieltexte mit "in Sedimente eingebettet"

In Sedimente eingebettete Lagerstätten lassen sich in zwei große Untergruppen aufteilen.Ložiska v sedimentech lze rozdělit do dvou hlavních podtypů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

kontinentale Sedimente und Vulkanitekontinentální sedimenty a vulkanity
Ein Bereich des Meeresbodens mit einem bestimmten Bedeckungstyp, z. B. Vegetation oder Sedimente.Oblast mořského dna s určitým identifikovaným typem pokryvu, např. území s vegetací nebo typ sedimentu.
Eine Erscheinung, die die Verteilung oder die physikalischen Eigenschaften von Sedimenten auf oder nahe der Erdoberfläche verändert.Jev, který mění distribuci nebo fyzikální vlastnosti sedimentu na nebo při povrchu Země.
Weiterhin kam das Gremium zu dem Schluss, dass Boden und Sedimente natürliche Reservoire für Dioxine und PCB bilden.Dále výbor dospěl k závěru, že půda a sedimenty jsou přirozenými zásobárnami dioxinů a PCB.
Gewährleistung der Effizienz und Nachhaltigkeit der Gemeinsamen Technologieinitiative für eingebettete IKT-Systeme,zajistit účinnost a trvalost společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy,
Gewebe, einseitig mit Kunststoff bestrichen oder überzogen, in dem Mikrokügelchen eingebettet sindPletené nebo tkané textilie, potažené nebo povrstvené z jedné strany umělým plastovým materiálem obsahující vložené mikrokuličky
In diesen Beispielen wird das eingebettete Derivat nicht gesondert vom Basisvertrag bilanziert.V těchto případech nebude účetní jednotka účtovat o vloženém derivátu odděleně od hostitelské smlouvy:
mit einer Oberfläche, die durch eingebettete Holz- oder Strohpartikel usw. gekörnt ist;s nerovným povrchem vzniklým přidáním částeček dřeva, slámy apod.;
Der anfängliche Buchwert des Basisinstruments entspricht dem Restbetrag nach Trennung vom eingebetteten Derivat.Počáteční účetní hodnota hostitelského nástroje je zbytkovou hodnotou po oddělení vloženého derivátu.
Der vorliegende Standard regelt nicht, ob ein eingebettetes Derivat im Abschluss gesondert auszuweisen ist.Tento standard se nezabývá tím, zda musí být vložený derivát prezentován v účetních závěrkách odděleně.
Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht mehr als 150 μmTextilie, povrstvené lepidlem obsahujícím vložené kuličky o průměru nepřesahujícím 150 μm
Syntaktischer Schaum' besteht aus Hohlkugeln aus Kunststoff oder Glas, die in eine Harzmatrix eingebettet sind.Syntaktická pěna' se skládá z dutých kuliček z plastu nebo skla, které jsou zality v pryskyřičné matrici.